خلاصه مطالب زمان ها در زبان انگلیسی

خلاصه مطالب زمان ها در زبان انگلیسی

مطالب این کتاب الکترونیک شامل موارد زیر است : زمان حال ساده زمان حال استمراری زمان ماضی ساده زمان ماضی استمراری زمان ماضی نقلی ( زمان حال کامل ) زمان ماضی نقلی استمراری ( زمان حال کامل استمراری ) زمان ماضی بعید زمان ماضی بعید استمراری زمان آینده ساده ز...