دانشمندان می خواهند اقیانوس ها را وزن کنند!

 

 اقیانوس ها سنگین هستند. می توان این جمله را براحتی قبول کرد. اما پی بردن به وزن دقیق آنها کار مشکلی است ولی ارزش اندازه گیری را دارد. چرا که بوسیله آن می توان بالا آمدن سطح آب کره زمین را اندازه گیری کرد. به خاطر همین هم بعضی از دانشمندان سعی در انجام این کار دارند.

هر ساله به خاطر چرخه فصلی، میزان آب اقیانوس ها کم و زیاد می شوند. بین ماه های مارس و سپتامبر حدود ۶ میلیون تن آب اضافی در اثر ذوب شدن سرزمین های یخی به اقیانوس ها اضافه می شود. این میزان باعث بالا آمدن سطح آب کره زمین تا دو سانتی متر می شود. سپس بسیاری از این آب ها (البته نه همه آن) تبخیر شده و در فصل زمستان به برف تبدیل شده و می بارد.

پی بردن به میزان آبی که تبخیر نمی شود و در اقیانوس باقی می ماند، از آن جهت مهم است که با فهمیدن آن می توان افزایش سطح آب کره زمین را سال به سال محاسبه کرد. البته حجم اقیانوس ها هم مهم است، اما حجم با تغییر دما تغییر می کند ولی وزن میزان ثابتی است که نشان دهنده مقدار آب است.

دانشمندان موسسه اقیانوس شناسی مرکزی در انگلستان می گویند اندازه گیری دقیق فشار متغیر در یک نقطه از آب می تواند وزن اقیانوس های جهان را مشخص سازد. البته شاید در گفتار کار راحتی باشد اما این میزان تا وقتی که مقیاسی برای اندازه گیری کسری از شکست یک میلی متر از آب در عمق ۴ کیلومتری یافت نشود، امکان پذیر نخواهد بود.

 

The ocean weighs a lot. Probably. We're pretty sure it does, at any rate. Figuring out precisely how much the ocean weighs will help us to model sea level rise, and so some oceanographers want to go drop a scale into the Pacific and see what it says.

 

The ocean fills a bit and empties a bit every year in a seasonal cycle. During the Northern summer, between March and September, something like six million tons of "extra" water pours into the ocean from melting land ice, which is enough to raise global sea levels by nearly two centimeters. Over the winter months, almost all (but not all) of this water will evaporate back out of the ocean and get rained or snowed back down over the ground.

It's important to be able to figure out just how much of this seasonal water doesn't make it back out of the ocean in order to more accurately model how much sea levels are rising from year to year, and in order to do that, we have to be able to keep track of the weight of the ocean. Volume is the other piece of the puzzle, but while the volume of the ocean changes with temperature, the weight is an actual measure of how much water there really is.

The way to go about doing this, according to researchers at the National Oceanography Centre in jolly old England, is basically to just go out into the middle of the Pacific and drop a scale overboard. And that's it. The researchers say that "making accurate measurements of changing pressure at a single point will indicate the mass of the world ocean." Seems easy enough, as soon as someone figures out how to build a scale that can measure the pressure of fractions of a millimeter of water while under four kilometers or so of the stuff, which amounts to about one part in 10 million.