دانلود کتاب های Interchange به همراه فایل صوتی و فیلم آموزشی

نلود کتاب های Interchange ویرایش سوم به همراه فایل صوتی و فیلم های آموزشی با لینک مستقیم

رمزرمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com    دانلود دانلود فایل PDF کتاب Interchange intro با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فایل صوتی کتاب Interchange intro با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فیلم های آموزشی کتاب Interchange intro با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فایل Teacher's Book PDF کتاب Interchange intro با لینک مستقیم

     دانلود دانلود فایل PDF کتاب Interchange 1 با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فایل صوتی کتاب Interchange 1 با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فیلم های آموزشی کتاب Interchange 1 با لینک مستقیم

   دانلود دانلود فایل Teacher's Book PDF کتاب Interchange 1 با لینک مستقیم

     دانلود دانلود فایل PDF کتاب Interchange 2 با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فایل صوتی کتاب Interchange 2 با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فیلم های آموزشی کتاب Interchange 2 با لینک مستقیم

   دانلود دانلود فایل Teacher's Book PDF کتاب New Interchange 2

کتاب teacher's book این نسخه مربوط به ورژن New Interchange می باشد.

     دانلود دانلود فایل PDF کتاب Interchange 3 با لینک مستقیم

    دانلود دانلود فایل صوتی کتاب Interchange 3 با لینک مستقیم

     دانلود دانلود فیلم های آموزشی کتاب Interchange 3 با لینک مستقیم

   دانلود دانلود فایل Teacher's Book PDF کتاب Interchange 3 با لینک مستقیم

  

  دانلود دانلود فایل های صوتی مخصوص موبایل هر چهار کتاب Interchange
 

 


رمزرمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com