متن و ترجمه اهنگ/ Adele

 

when the rain
وقتی بارون
Is blowing your face
داره صورتتو نوازش میکنه
And the whole world
و وقتی همه ی دنیا
Is on your case
موضوع حرفاشون تویی
I could offer you
من میتونم تقدیم کنم بهت
A warm embrace
یه آغوش گرم
To make you feel my love
تا بهت عشقم رو ثابت کنم
when the evening shadows
وقتی هوا تاریک شد
And the stars appear
وستاره ها نمایان شدند
And there is no one there
وهیشکی اونجا نیست
To Dry your tears
تا اشکات رو خشک کنه
I can hold you
من میتونم پیشت باشم
for million years
به مدت میلیون ها سال
to make you feel my love
تا عشقمو بهت ثابت کنم
I know you
من میدونم
Haven’t made
که تو هنوز
Your mind up yet
تصمیمت رو نگرفتی
But I would never
ولی من هیچوقت
Do you wrong
کاری نمیکنم که اشتباه کنی
I’ve known it
من میدونستم
From the moment
از اون لحظه ای که
That we met
ما همدیگرو دیدیم
No doubt in my mind
هیچ شکی در ذهنم نداشتم
Where you belong
که تو به کجا تعلق داشتی
I’d go hungry
من گرسنه موندم
I’d go black and blue
من برگشتم و خلق گرفتم
I’d go crawling
من سینه خیز رفتم
Down the avenue
تمام راه رو توی جاده
Know there’s nothing
میدونستم که هیچی نیست
That I wouldn’t do
که نتونم انجامش بدم
To make you feel my love
تا تو احساس کنی که دوست دارم
The storms are raging
طوفان در داره
On the rolling sea
روی امواج دریا
And on the highway of regret
همچنین در بزرگراه پشیمانی
The winds of change
باد های تغییر
Are blowing wild and free
وحشیانه و آزاد دارن میوزند
You ain’t seen nothing
تو چیزی نمیبینی
Like me yet
منو دوسم داشته باش
I could make you happy
من میتونم خوشحالت کنم
Make your dreams come true
میتونم رویاهات رو به حقیقت تبدیل کنم
Nothing that I wouldn’t do
چیزی نیست که نتونم انجام بدم
Go to the ends
تا آخرش پیش میرم
Of the Earth for you
تا اخر دنیا بخاطرتو
To make you feel my love, To make you feel my love
تا عشقم رو بهت بفهمونم….تا ثابت کنم عشقمو بهت….