متن و ترجمه آهنگ/ DIDO

The young gentleman came riding past

نجیب زاده ی جوانی از کنارم می گذشت

on a snow-blue winter’s day

تو یک روز غمگین و برفی زمستونی

He asked to drink by our fire and

تقاضای یک نوشیدنی در کنار شومینه کرد

I was pleased to let him stay

من با ماندن او خوشنود میشدم

He drank there quietly for a while

او برای مدت کوتاهی اونجا نوشید

and then he turned and said to me

و برگشت و به من گفت

Your eyes are green

چشم هات سبز هستند

Like summer grass

مثل چمن تابستون

Your lips are red

لب هایت قرمز است

like a fresh-cut rose

مثل گل رز ای که تازه چیده شده باشد

Your hair is soft

موهات نرمه

like an Irish stream

مثل جویبار ایرلندی

And your voice is filled with sweet beauty

و صدات شیرین و زیباست

And the last words I heard him say were

و آخرین حرفهایی که از او شنیدم این بود

I shall return for you my love on Christmas Day

من میتونم برای تو عشق من برگردم در روز کریسمس

And the night will come but I won’t sleep

و شب می آید ولی من نمی خوابم

as I watch the stars that lead him

همانطور که به ستاره هایی که او را راهنمایی میکند نگاه میکنم

I cannot place where he is

نمیتونم بفهمم اون کجاست

but still my heart goes with him

ولی هنوز قلبم با اونه

I’m saving all my Sunday clothes for the day

من برای اون روز لحظه شماری میکنم

that I’ll be leaving

آن روزی که این جا رو ترک میکنم

Father knows

پدرم میدونه

My sister knows

خواهرم میدونه

And my friends

و دوستانم

They’re happy for me

برای من خوش حالند

And the priest he says

و کشیش میگه

you should thank God

تو باید خدا رو شکر کنی

for the blessing of such beauty

برای این نعمت زیبا روییت

On Christmas Day

در روز کریسمس

I shall return for you

اجازه دارم برای تو برگردم

My love…

عشق من…

And the last words I heard him say

و آخرین حرف هایی که از او شنیدم

Were the last words I ever heard him say

آخرین حرف هایی بود که برای همیشه از زبون او شنیدم

I said I will return on Christmas Day

من گفتم در روز کریسمس بر خواهم گشت

And yes, I shall return on Christmas day

و بله ، میتونم در روز کریسمس برگردم

I shall return, for you, on Christmas Day

میتونم در روز کریسمس برای تو برگردم

my love

عشق من

I will return on Christmas Day

روز کریسمس بر خواهم گشت

I shall return ,my love, on Christmas Day

میتونم بر گردم ، عشق من ، در روز کریسمس