عجیب ولی واقعی: فضانوردان در فضا قد می کشند!

ZG.youth.Inspiration

This means that a person with a height of 180 cm length and 5 cm in height when rotating around the earth takes. Some scientists that the increase in height in a few months on the International Space Station missions are aware. They Swipe Using ultrasound to monitor the astronauts spine event figuring it out.. Our team will be able to estimate the complex by next year, "Ultrasound Teaching Manual backbone" Our team has been trained to perform the upgrade.

Bhtrkshydh understanding of spine doctors will help Byvzny effective techniques to repair and restore their normal lives to create.The results of these experiments, researchers turn to true when the astronauts shoot your teammates, they will see. For example, the effect of gravity on astronauts for long-term studies of the human body in a six-month visit to the space station will increase in time. Dalchavsky in "The ultrasound machine will allow us to assess the physiology of the body in motion. For example, muscles, blood vessels and other operating systems in the human body. Azsvnvgrafy the physiological parameters and the "Doppler effect" immediately observations Pyshrvdrbarh human body without radiation, we will. "(Consumers significant increase height pills!)...دانشمندان ناسا می گویند فضانوردان در طول مدت اقامتشان در محیط بی وزنی تا ۳ درصد طول قدشان بلند تر می شود. این به این معناست که شخصی با قدی به طول ۱۸۰ سانتیمتر در هنگام چرخش به دور زمین تا ۵ سانتیمتر قد می کشد. دانشمندان مدتی است که از این افزایش قد در ماموریتهای چند ماهه در ایستگاه فضائی بین المللی  آگاهی دارند. آنها می خواهند با استفاده ازدستگاه سونوگرافی  و زیر نظر گرفتن ستون فقرات فضانوردان دلیل رخداد این امر را بدانند. « اسکات دالچاوسکی» مدیر این تحقیقات در بیانیه ای اعلام کرد که هم اکنون یک دستگاه مافوق صوت در ایستگاه قرار دارد و به ما این اجازه را می دهد تا برای ارزیابی آناتومی پیچیده و ستون فقرات انسان از اسکلت عضلانی انسان تصویر برداری دقیق تری داشته باشیم. تیم ما قادر خواهد بود که سال آینده این برآورد پیچیده را بوسیله “راهنمای تعلیم سونوگرافی ستون فقرات” که با ارتقاء آموزش تیم ما همراه بوده را انجام دهد.

فهم بهترکشیده شدن ستون فقرات در بیوزنی به پزشکان کمک خواهد کرد تا تکنیک های موثرتری برای ترمیم و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی را به وجود آورند. تحقیقات قبلی نشان داده که وقتی ستون فقرات انسان تحت تاثیر جاذبه زمین نباشد مهره ها بازتر شده و شل می شوند و این به بلندتر شدن فضانوردان کمک می کند. با اینحال این افزایش قد تنها برای مدت کوتاهی خواهد بود و هنگامی که فضانوردان به زمین باز می گردند پس از چند ماه قد آنها به اندازه طبیعی خود برمی گردد. تابحال دانشمندان  قادر نبوده اند تاثیر جاذبه بر ستون فقرات را هنگام آزمایش مطالعه کنند.این ماه فضانوردان با آغاز استفاده از دستگاه سونوگرافی تغییر شکل ستون فقرات یکدیگر را در بیوزنی پس از ماندن در فضا بعد از ۳۰، ۹۰ و ۱۵۰ روز ملاحظه خواهند کرد. محققین نتایج پزشکی این آزمایش را به صورت واقعی هنگامی که فضانوردان به نوبت هم تیمی خود را تصویربرداری می کنند، خواهند دید. فضانوردان به عنوان نمونه برای مطالعات بلند مدت تاثیر جاذبه بر بدن انسان  در یک افزایش مدت زمانی دیداری شش ماهه از ایستگاه فضائی خواهند داشت. دالچاوسکی در ادامه می گوید: «دستگاه سونوگرافی به ما اجازه خواهد داد تا  فیزیولوژی بدن در حرکت را ارزیابی کنیم. به عنوان مثال حرکت ماهیچه ها، خون در رگها و کارکرد دیگر سامانه ها در بدن انسان. پارامترهای فیزیولوژیکی حاصل ازسونوگرافی و “اثر دوپلر” بیدرنگ مشاهداتی پیشرودرباره بدن انسان وبدون تشعشع به ما خواهد داد».(قابل توجه مصرف کنندگان قرصهای افزایش قد!)