نرم افزار های کاربردی

http://irlanguage.com/images/software/IDM.jpg

http://irlanguage.com/images/software/Winrar.jpg

http://irlanguage.com/images/software/KMPlayer.jpg

http://irlanguage.com/images/software/Acrobat.jpg

http://irlanguage.com/images/software/djvu-viewer.jpg

http://irlanguage.com/images/software/Daemon.jpg