پروفایل مدیران سایت

نام نام خانوادگی  ایمیل سن مدرسه بلاگ

طاهر

مدیر و گرافیست سایت

صیاد shadow.1378@yahoo.com 15 شاهد http://pc4you.vcp.ir/

سید احسان

مدیر سایت

خسروی goldencliff_71@yahoo.com 15 شاهد -