جملات رایج زبان انگلیسی در مورد شخصیت افراد

در این پست اصلاحات و جملات رایج انگلیسی که برای توصیف شخصیت افراد به کار می رود، عنوان شده است.


1- نسبتاً اجتماعی است.

He‘s quite sociable.

 

2- نسبتاً گوشه گیر است.

He’s rather unsociable.

 

3- من مهربان و صمیمی هستم.

I’m kind and friendly.

 

4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم.

I consider myself kind and friendly.

 

5- او راستگو(درستکار)/ نادرست است.

He’s honest/ dishonest.

 

6- او آرام/ عصبی است.

He’s calm/nervy.

 

7- او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است.

He’s sociable/unsociable.

 

8- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.

He’s good-tempered/bad-tempered.

 

9- او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.

He’s friendly/ rather unfriendly.

 

10- او خنده رو/افسرده است.

He’s cheerful/depressed.

 

11- او پر حرف/ کم حرف است.

He’s talkative/quiet.

 

12- او خوش صحبت/ کسل کننده است.

He’s entertaining/boring.

 

13- او خجالتی/پررو است.

He’s shy/ cheeky.

 

14- او مودب/ بی ادب است.

He’s polite/impolite.

 

15- او متین(باوقار)# جلف/سطح پایین است.

He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class.

 

16- او مودب/ بی ادب است.

He’s polite/ impolite (rude).

 

17- او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است.

He’s reliable/unreliable.

 

18- او باهوش/ کودن است.

He’s smart (clever, intelligent)/stupid.

 

19- او پر کار/ تنبل است.

He’s hard- working/ lazy.

 

20- او صبور / عجول است.

He’s patient/ impatient.

 

21- او فعال/ کم تحرک است.

He’s active/ inactive.

 

22- او عاطفی/ غیر عاطفی است.

He’s emotional/ unemotional (cool).

 

23- او آگاه (معقول)/ ناآگاه است.

He’s sensible/ insensible.

 

24- او خوش بین/ بدبین است.

He’s optimistic /pessimistic.

 

25- او شجاع(با شهامت)/ بزدل است.

He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward).

 

26- او جدی/ بی خیال است.

He’s serious/ easygoing.

 

27- او سخاوتمند/ خسیس است.

He’s generous/ mean.

 

28- او صرفه جو/ ولخرج است.

He’s economical/extravagant.

 

29- او با تدبیر/ بی تدبیر است.

He’s tactful/tactless.

 

30- او دارای اعتماد بهنفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است.

He’s self-confident/ insecure.

 

31- او مهربان/ نامهربان است.

He’s kind/ unkind.

 

32- او متواضع/ متکبر است.

He’s down- to-earth (humble)/arrogant.

 

33- او عاقل/ ابله است.

He’s wise/ a fool (foolish).

 

34- او قاطع/ بی اراده است.

He’s decisive/ indecisive.

 

35- او روشنفکر/امّل است.

He’s intellectual/ fanatic.

 

36- او مسئول/ غیر مسئول است.

He’s responsible/irresponsible.

 

37- او خلاق/ فاقد خلاقیت است.

He’s creative/unimaginative.

 

38- او خود خواه نیست/ خود خواه است.

He’s unselfish/ selfish.

 

39- او آزاد اندیش/ کوته فکر است.

He’s broad-minded/ narrow- minded.

 

40- او با سلیقه/ شلخته است.

He’s tidy(neat)/ messy(untidy).

 

41- او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد.

He’s cooperative/uncooperative.

 

42- او با ملاحظه/ بی ملاحظه است.

He’s considerate/inconsiderate.

 

43- او قابل انعطاف/ لجباز است.

He’s flexible/stubborn.

 

44- او یک آقای به تمام معنی است.

He’s a real gentleman.

 

45- او یک خانم به تمام معنی است.

She’s a real lady.

 

46- او با نشاط و پر انرژی است.

He’s lively and energetic.

 

47- او مبتکر و خلاق است.

He’s innovative and creative.

 

48- او متفکر و آزاد اندیش است.

He’s thoughtful and open-minded.

 

49- او خود ساخته و متکی به نفس است.

He’s self- made and independent.

 

50- او با سواد و با مطالعه است.

He’s knowledgeable and well- read.

 

51- او با شخصیت و قابل احترام است.

He’s dignified and respectable.

 

52- او سخاوتمند و مهمان نواز است.

He’s generous and hospitable.

 

53- او سخت کوش و درس خوان است.

He’s hard-working and studious.

 

54- او متظاهر است.

He’s showy (a show-off).

 

55- او خسیس است.

He’s stingy (a miser).

 

56- او حسود است.

He’s jealous.

 

57- او دو رو است.

He’s two-faced.

 

58- او حساس است.

He’s sensitive (touchy).

 

59- او احساساتی است.

He’s sentimental.

 

60- او لوس است.

He’s spoiled.

 

61- او کنجکاو(فضول) است.

He’s curious (nosy/nosey).

 

62- او زود از کوره در می رود.

He’s quick-tempered./he loses his temper quickly.

 

63- همیشه پشت سر(من ) حرف می زند.

He’s always talking behind (my) back.

 

64- او اعتماد به نفس ندارد.

He lacks self-confidence.

 

65- نسبت به انتقاد حساسیت دارد.

He’s rather sensitive to criticism.

 

66- هرگز غیبت نمی کند.

He never backbites.

 

67- همیشه سر به سر دوستانش می گذارد.

He always teases his friends.

 

68- معمولا با دیگران قاطی نمی شود.

He doesn’t usually mix with others.