تبلیغات

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Lie و Lay

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Lie و Lay

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Lie و Lay LIE / LIE DOWN Use lie or lie down for an action that a person or animal does by oneself.  Lie is an intransitive verb – it does not take an object; (of a person or an animal) to be or put yourself in a flat o...

ادامه ی مطلب ...
Daily Idioms – خیلی سمجه

Daily Idioms – خیلی سمجه

Daily Idioms – خیلی سمجه IDIOM: BREATHE SOMEBODY’S DOWN NECK to watch closely what somebody is doing in a way that makes them feel anxious and/or annoyed. معنی فارسی: طرف خیلی سمجه مثل سریش چسبیده بهمون Example: - I can’t get any work done with you bre...

ادامه ی مطلب ...
واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Amicable و Amiable

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Amicable و Amiable

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Amicable و Amiable در انگلیسی کلمات زیادی وجود دارند که می توانند گمراه کننده باشند که ما در ادامه دو واژه دیگر را به شما نشان می د...

ادامه ی مطلب ...
Daily Idioms – آزاد و رها

Daily Idioms – آزاد و رها

Daily Idioms – آزاد و رها IDIOM: AS FREE AS A BIRD completely free to do what you want and without any worries. معنی فارسی: کاملاً آزاد، مثل پرنده آزاد و رها Example: She’d been traveling alone round the Greek islands for a year – free as a bird.

ادامه ی مطلب ...
نحوه کاربرد “تقریبا” در زبان انگلیسی

نحوه کاربرد “تقریبا” در زبان انگلیسی

نحوه کاربرد “تقریبا” در زبان انگلیسی برای بیان “تقریبا” توی زبان انگلیسی بیان های مختلفی وجود داره که با مثالهایی زیر بهتر متوجه می شوید: ABOUT nearly; very close ...

ادامه ی مطلب ...
واژه های گمراه کننده – عمل معذرت‌خواهی

واژه های گمراه کننده – عمل معذرت‌خواهی

واژه های گمراه کننده – عمل معذرت‌خواهی در نگاه اول تمامی عبارات فوق عمل معذرت‌خواهی را تداعی می‌کنند، اما باید توجه داشته باشیم که excuse me بیشتر در آمریکا و pardon me بیشتر در بریتانیا کاربرد دارد. EXCUSE ME used to say that you are sorry for interru...

ادامه ی مطلب ...
تفاوت بین Altogether و All Together

تفاوت بین Altogether و All Together

تفاوت بین Altogether و All Together ALL TOGETHER gathered, with everything in one place. معنی فارسی: همه با هم Example: - We were all together at the family reunion last spring. ALTOGETHER entirely; completely. معنی فارسی: روى هم رفته ،از همه جهت ،یکسر...

ادامه ی مطلب ...
خداحافظی کردن در انگلیسی

خداحافظی کردن در انگلیسی

خداحافظی کردن در انگلیسی وقتی شما میخوای به یه دوست خداحافظی کنی میتونی از عبارات و اصطلاحات مختلفی با توجه ه موقعیتی که توش هستی استفاده کنی برای مثال یه زمانی شما خیلی عجله داری و زود میخوای بری یه زمانی تو یه موقعیت دوستانه هستی یه زمانی به یه دوست ...

ادامه ی مطلب ...
اصول نامه نویسی در انگلیسی – فرم آمریکائی

اصول نامه نویسی در انگلیسی – فرم آمریکائی

اصول نامه نویسی در انگلیسی – فرم آمریکائی فرم و شکل ظاهری یک نامه خیلی مهم است؛ این گونه نامه ها از پنج قسمت تشکیل شده است. در ابتدا باید توجه کرد که نامه شما به فرم آمریکایی یا بریتانیایی قرار است نوشته شود؛ همچنین به یاد داشته باشید که نمی توان این د...

ادامه ی مطلب ...
چگونه در انگلیسی درخواست دهیم؟

چگونه در انگلیسی درخواست دهیم؟

چگونه در انگلیسی درخواست دهیم؟ ممکن است شما از یکی از دوستان خود بخواهید که یک لیوان آب برای شما بیاورد یا اینه از دوست خود تقاضا کنید که در درس ها به شما کمک کند اما مهم طرز بیان این درخواست است حتی گاهی ممکن است شما به کسی پیشنهاد کمک دهید پس با توجه...

ادامه ی مطلب ...
واژه های گمراه کننده – تفاوت کاربرد I was و I were

واژه های گمراه کننده – تفاوت کاربرد I was و I were

واژه های گمراه کننده – تفاوت کاربرد I was و I were I WAS/WERE we use “were” instead of “was” when the condition is impossible to come true and the fact is conditional (it means that if one thing is true then another is true = Subjective Mood). هنگامیکه...

ادامه ی مطلب ...