تبلیغات

دانلود Listening to The News 3

دانلود Listening to The News 3

[news 3 دانلود Listening to The News 3] مجموعه ی _LISTENING TO THE NEWS_ یک مجموعه 3 کتابی است که در این پست کتاب سوم آن را دانلود خواهید کرد. در این مجموعه با گزارش های خبری واقعی به یادگیری مهارت Listening می پردازید. این کتاب ها با داشتن موضوعات جذا...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Speaking Time 3

دانلود Speaking Time 3

[speaking 3 دانلود Speaking Time 3] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزا...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 12

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 12

رتبه دهی [Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 12] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پی...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 11

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 11

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 11] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 10

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 10

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 10] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Speaking Time 2

دانلود Speaking Time 2

[st2 دانلود Speaking Time 2] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزان کمک م...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Speaking Time 1

دانلود Speaking Time 1

[st1 دانلود Speaking Time 1] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزان کمک م...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 9

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 9

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 9] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سطح...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 38

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 38

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 38] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 7

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 7

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 7] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سطح...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 8(آخرین درس)

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 8(آخرین درس)

این نسخه مجله آخرین درس می باشد...فعلا دروس جدیدی از این مجله منتشر نمی شود [Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 8] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای...

ادامه ی مطلب ...