انواع تابلوهای تجهیزات ترافیکی

۱۳۹۵/۱۲/۰۸نگین رازیوبلاگ
انواع تابلوهای تجهیزات ترافیکی: اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﻋﺒﻮر دادن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ و اﯾﺠـﺎد ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد که تجهیزات ترافیکی نقش بسیار مهمی در آن ها دارد.  در ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﻈـﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﺎده و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ، راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻄـﻮر دﻗﯿـﻖ و ﺻـﺤﯿﺢ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در راه اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣـﻮادث و ﺗـﺼﺎدﻓﺎت وﺳـﺎﺋﻂ نقلیه را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ تجهیزات ترافیکی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ روان و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺗـﺮدد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻣـﺴﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از راﻫ ﻬﺎی وادار ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از راه ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖﻗـﻮاﻧﯿﻦ، راﻫﻨﻤـﺎﺋﯽو راﻧﻨـﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻧﻈﺮ، اﺑﻌﺎد، رﻧﮓ، ﻃﺮح ﺣﺮوف و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. تجهیزات ترافیکی از ﺳﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ روان، اﻣﻦ و اﯾﻤﻦ ﮔﺮدد که به سبب استفاده صحیح از تجهیزات ترافیکی داشته است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﻔﺼﻞ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی  ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ترافیکی را دارﻧﺪ، ﺿﺮورت ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷـﻨﺎﺋﯽ و آﻣـﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ درون ﺷﻬﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﻤـﺖ دﻓﺘـﺮ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘﻞ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای عالی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ تجهیزات ترافیکی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر، اﯾﻦ ﮔـﺰارش در دو ﺑﺨـﺶ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺷـﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﮔﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮدارد.

تجهیزات کنترل ترافیک(تجهیزات ترافیکی):

 • ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮدی تجهیزات ترافیکی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺎدی
 • ﭼﺮاﻏﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ تجهیزات ترافیکی
 • ﻋﻼﺋﻢ تجهیزات ترافیکی اﻓﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂﮐﺸﯽﻫﺎ، ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ، ﻧﻘﺸﻬﺎ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و …

ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮدی(ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی تجهیزات ترافیکی):

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫــﺎی تجهیزات ترافیکی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ راهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود. دادن اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ، اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن در تجهیزات ترافیکی، آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از راه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از تجهیزات ترافیکی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﯿﺰ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﺧﺒﺎری و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﺧﻄﺎری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

تابلوهای انتظامی(حکم کننده های تجهیزات ترافیکی):

اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی تجهیزات ترافیکی ﺑﺮای آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ راه ﺑﻮده و ﻋﺪم اﺟﺮای آن ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧﻮن در تجهیزات ترافیکی اﺳـﺖ. ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﻘﺾ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی تجهیزات ترافیکی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤـﺎل ﮔـﺸﺘﻪ را ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪ. ﻋﻼﺋـﻢ ﻓـﻮق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﺪ و ﺧﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻓﯽ را ﺑـﺮای ﭘﯿـﺮوی از دﺳﺘﻮرات ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪﻋﻼﺋﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﻣﻌﻤـﻮﻻ داﯾــﺮه ای ﺷـﮑﻞ ﺑــﻮده  وﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ. از اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ، «اﯾﺴﺖ» ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﺷﻪ ، »ﻋﻼﻣﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖﺗﻘﺪم »و «راه ﺑـﺎ ﺗﻘـﺪم ﻋﺒـﻮر. ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع و رأس آن رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در تجهیزات ترافیکی اﺳﺖ، اﺷﺎره ﮐﺮد.ﻋﻼﺋﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارا ی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻤﻢ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪدر رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﯾـﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه وﯾﮋه ای از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از  تجهیزات ترافیکی راه ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﺮﯾﻊ ﭘﯿـﺎم ﺑـﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ در زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

تابلوهای اخباری(اطلاع دهنده های تجهیزات ترافیکی):

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ راه ها، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤـﻞ و ﻧﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ، ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯿﺮ ورود و ﯾﺎ ﺧﺮوج    ﺑـﻪ راﻫﻬـﺎی دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ، ﻋﻼﺋـﻢ اﺧﺒﺎری در تجهیزات ترافیکی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ تجهیزات ترافیکی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 • ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ در تجهیزات ترافیکی
 • ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راه در تجهیزات ترافیکی
 • ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ در تجهیزات ترافیکی
 • ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در تجهیزات ترافیکی
 • ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت راه را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻧﺪ.
 • ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 • همچنین برخی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی نیز در تجهیزات ترافیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﺋﻢ  در تجهیزات ترافیکی ﺟﻬﺖﻧﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ، ﻋﻼﺋـﻢ اﺧﺒــﺎری ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﻣﺮﺑـﻊ ﯾــﺎ ﻣــﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷـﮑﻞ اﺳــﺖ. دارای ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ( ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎیﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺒﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﻪﮔﺮوه زﯾﺮﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 • ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ تجهیزات ترافیکی ﻣﯽ دﻫﺪ
 • ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد راه و تجهیزات ترافیکی ﻣﯽ دﻫﺪ
 • ﻋﻼﻣﺘﻬﺎیﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺷﺎﻣﻞﺗﺄﯾﯿﺪ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد راه، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﺗﻘﺎﻃﻊ در تجهیزات ترافیکی
اﯾﻦﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﻼﻣﺖ، درﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدودر ﻣﺠﺎورت ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ یا آزاد راه ﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ، ودر ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ راﻫﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ دﯾﮕـﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻼﻣﺘﻬـﺎﯾﯽﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎیﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮودﮔﺎه، راه آﻫﻦ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺨﺺﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﯿﺰ در تجهیزات ترافیکی وﺟﻮد دارد.

تابلوهای (اخطاری هشداردهنده):

اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ و تجهیزات ترافیکی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨـﺪﮔﺎن، ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮد آﻧـﺎن و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺸﺎن، ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف آن اﺧﻄﺎر ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ. ﮔﺬﺷﺘﻦ ازا ﯾﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از راه دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎرﺑﺮدن ﺗـﺪاﺑﯿﺮ یکدﯾﮕـﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷـد. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻣـﻞ تجهیزات ترافیکی، ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ یا ﺧﻄﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻣﮑﺮر آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای آﮔـﺎه ﮐـﺮدن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻮجه ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺘﻬـﺎ ﺷـﺪه، درﻧﺘﯿﺠـﻪ ازﺗـﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ آن اﻓﻘﯽ ﺑـﻮده و راس ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ  اﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی روی آن ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷـﮑﻞ ﻋﻼﺋﻢ دارا، یا اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ»  ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ  «ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ» ﻋﻼﻣﺖ، ﺟﻬﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف راه اﺳﺖ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﺎ در در تجهیزات ترافیکی از ﺗﻘﺎطع های ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻪﺟﺰو ﻋﻼﺋﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ «راه آﻫـــﻦ. ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺸﺪار دادن ﯾﮏ ﺗﻮﻗﻒ ،اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺮدد در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻤﻮﻗـﻊ از ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ آﮔـﺎه ﺷـﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑــﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻤﻢﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞﻧﯿــﺰﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻪﮐﺎر رود اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.