تبلیغات

ضرب المثل های انگلیسی(جدید ترین ظرب المثل های روز)

ضرب المثل های انگلیسی(جدید ترین ظرب المثل های روز)

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید...

ضرب المثل های انگلیسی

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

To run with the hare and hunt with the hounds

یکی به میخ و یکی به نعل زدن

To carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن

To go with the stream

همرنگ جماعت شدن

To move heaven and Earth

آسمان را به زمین دوختن

Physician, heal thyself

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی

To milk the ram

آب در هاون سائیدن

Spare the rod and spoil the child

کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

The shoemaker's wife goes the worst shod

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

Half a loaf is better than no bread

کاچی به از هیچ چیز است

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

 

To get out of bed on the wrong side

از دنده چپ برخاستن

There is honour among thieves

سگ سگ را نمی خورد

 

One should not look a gift horse in the mouth

دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند

 

Strike while the iron is hot

تا تنور گرم است باید نان پخت

 

One swallow does not make summer

با یک گل بهار نمی شود

 

Light come, light go

باد آورده را باد می برد

 

His bread is buttered on both sides

نانش در روغن است

 

He is a button short

یک تخته اش کم است

 

To put the cart before the horse

سرنا را از ته گشاد آن زدن

 

To dance to a person's tune

به ساز کسی رقصیدن

 

He is a dog in the manager

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد

 

Like water off a duck's back

چون گردکان بر گنبد

 

Like a duck in thunderstorm

مثل خر در گل مانده

 

All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است

 

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

 

To bite a file

آب در هاون سائیدن

 

To have a finger in every pie

نخود هر آشی بودن

 

His fingers are all thumbs

دست و پا چلفتی است

 

To pour oil on the fire

آتش را دامن زدن

 

There is no smoke without fire

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

 

To fall from the frying pan into the fire

از چاه درآمدن و در چاله افتادن

 

A burnt child dreads the fire

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...