تبلیغات

آموزش درس دوم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

آموزش درس دوم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

درس دوم 
ضمایر مفعولی و قیود تکرار

گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از ضمایر مفعولی می باشد و قسمت دیگر آن درباره قیدهای تکرار می باشد. نکات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد. 
۱ – ضمایر مفعولی ضمایری هستند که در جمله بعد از فعل قرار می گیرند و نقش مفعولی دارند. شما قبلاً با ضمایر فاعلی آشنا شده اید. درجدول زیر ضمیر مفعولی مربوط به هر یک از ضمایر فاعلی در جلو آن نوشته شده است.

ضمیر مفعولی

ضمیر فاعلی

به من یا مرا me

من I

به تو یا تو را you

تو You

به او یا او را him

او(مرد) He

به او یا او را her

او(زن) She

به او یا او را it

او(خنثی) It

به ما یا ما را us

ما We

به شما یا شما را you

شما You

به ایشان یا ایشان را them

ایشان They

به چند مثال توجه کنید
لطفاً به من یک خودکار بده.

Give me a pen please.
me : ضمیر مفعولی

I see him every day : من او را هر روز می بینم 
him : ضمیر مفعولی

۲ – ضمایر مفعولی فقط بعد از فعل هایی می آیند که به مفعول احتیاج دارند مانند :

See,help,give,ask,buy,eat,want,visit و …..

بعضی از فعل ها به مفعول احتیاج ندارند و به تنهایی معنای کاملی دارند مانند go, come و …

۳ – ضمایر مفعولی سوم شخص مفرد مانند ضمیر فاعلی مذکر و مؤنث و خنثی دارد. برای مردم him ، برای زن her و برای اشیاء It به کار می رود.

۴ – قسمت دیگر گرامر این درس قیدهای تکرار هستند. شما در این درس با چند قید تکرار مانند زیر آشنا می شوید.
Always : همیشه
Usually : معمولاً
Often : اغلب
Never : هرگز
Sometimes : ‌گاهی اوقات

۵ – در جمله قیدهای تکرار بعد از مشتقات فعل tobe مانند am-is-are-was-were قرار می گیرند مانند :

She is always late.

یعنی «او همیشه دیر می کند» . در این مثال قید تکرار always بعد از فعل is که از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
۶ – همچنین محل قیدهای تکرار در جمله قبل از فعل اصلی جمله ( بعد از فاعل) می باشد.
مانند :

She always cames late.
فاعل : She, always : قید تکرار , cames : فعل اصلی

They often go to bed late. آن ها معمولاً دیر به رختخواب می روند 
فاعل : They , often : قید تکرار , go : فعل اصلی

تمرین 
۱ – جمله های زیر را با قید تکرار usually بازنویسی کنید.

۱٫ sara gets up early at the morning. 
پاسخ: sara usually gets up early at the morning.

قید تکرار (usually) قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد.(بعد از فاعل)

۲٫sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قید تکرار (usually) بعد از مشتقات فعل is) , tobe)در جمله قرار می گیرد.

۲ – پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

۱٫ I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him می باشد چون در اینجا احتیاج به یک مفعول داریم. فعل see (دیدن) احتیاج به مفعول دارد که مشخص کند که چه کس را دیده ام.

۲٫ (They – Them) are good friends.

پاسخ : They می باشد چون در اینجا نقش فاعل را دارد. them ضمیر مفعولی است.

۳ – Does (him – he) teach (you – yours) English.

پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمیر مفعولی را دارد

۴ – Ahmads sisters has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : ضمیر ملکی her به کار می بریم. چون فاعل Ahmad’s sister است که مؤنث (زن) است. (her در این جمله ضمیر ملکی است نه ضمیر مفعولی)

۵ – Do you know that girl ? yes I know (she – her)

پاسخ : ضمیر مفعولی her به کارمی بریم چون that girl مؤنث (زن) است و مفعول جمله نیز می باشد.

۳ – گزینه صحیح را انتخاب کنید.

۱- Her son wants and orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحیح است . چون her son مذکر (پسر) است

۲ – Do you like children? Yes I like …….( himtheir – them)

پاسخ : them صحیح است. چون children جمع است

۳ – Do you help your mather at home?Yes I help … (she – her – him)

پاسخ : her صحیح است. چون mother یک زن است

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...