تبلیغات

پنجاه فعل کاربردی زبان انگلیسی/Usage Verbs

پنجاه فعل کاربردی زبان انگلیسی/Usage Verbs

افعال کاربردی.... Usage verbs

No

words

meaning

words

meaning

1

Swear

قسم خوردن

Seek

جستجو کردن

2

Shine

درخشیدن

Add

اضافه کردن/جمع کردن

3

Hide

پنهان کردن

Jog

آهسته دویدن/نرمش کردن

4

Breath

نفس کشیدن

assist

کمک کردن

5

Gaze

خیره نگاه کردن

deceive

فریب‌ دادن‌، گول‌زدن

6

Chew

جویدن

miss

دلتنگ شدن

7

Lie

دروغ گفتن/دراز کشیدن

bother

زحمت‌ دادن/اذیت کردن‌

8

Boast

لاف زدن

comfort

راحت بودن

9

Gain

بدست آوردن

threat

تهدید کردن

10

Gasp

نفس نفس زدن

mend

دوختن

11

Pass

عبورکردن

make up

آرایش کردن

12

Flash

چشمک زدن

sew

دوختن

13

Cheer

شادی کردن

cross

عبور کردن

14

Treat

تداوی کردن

die

مردن

15

Accuse

تهمت زدن

distract

حواس پرت کردن

16

Warn

اخطار دادن

trust

اعتمادکردن

17

Sell

فروختن

prepare

آماده کردن

18

respect

احترام کردن

pour

ریختن

19

Escape

فرار کردن

complain

شکایت کردن

20

Rob

دزدیدن

accept

پذیرفتن

21

Focuse

تمر کزکردن

attack

حمله کردن

22

Encourage

تشویق کردن

belong

متعلق بودن

23

Arract

جذب کردن

attend

شرکت کردن

24

Worship

عبادت کردن

reply

جواب دادن

25

Think

فکر کردن

rest

استراحت کردن

26

Purchase

خریداری کردن

explain

تشریح کردن

27

Behold

نگهداشتن

allow

اجازه دادن

28

Lose

باختن/گم کردن

reject

ردکردن

29

Tremble

لرزیدن

raise

بالا کردن

30

Cry

گریه کردن

get on

سوارشدن

31

Tear

پاره کردن

get off

پیاده شدن

32

Tear

اشک ریختن

believe

عقیده داشتن

33

Promise

قول دادن

Serve

خدمت کردن

34

Suggest

پیشنهاد کردن

pay

پرداختن

35

Choose

انتخاب کردن

laugh

خندیدن

36

Hate

نفرت داشتن

appeal

درخواست کردن‌

37

Argue

بحث کردن

face

روبه بروشدن

38

Solve

حل کردن

practice

تمرین کردن

39

Follow

تعقیب کردن

agree

موافق بودن

40

Demolish

ویران کردن

frighten

ترسیدن

41

Leave

ترک کردن

force

مجبورکردن

42

hope

امیدوار بودن

tease

ازار دادن

43

Dress

لباس پوشیدن

shadow

سایه کردن

44

Wear

پوشیدن

Travel

سفر کردن

45

Clean

پاک کردن

croon

زمزمه کردن

46

Amuse

سرگرم کردن

Kiss

بوسیدن

47

Save

نجات دادن/ذخیره کردن

Wink

چشمک زدن

48

Increase

افزایش دادن

Hike

قدم زدن

49

dicrease

کاهش دادن

prepare

آماده کردن


پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...