تبلیغات

Word of the day 2 - Compassion

Word of the day 2 - Compassion

 

کلمات انگلیسی روزانه

A strong feeling of sympathy for someone who is suffering, and a desire to help them

Examples The Doctor felt compassion for his patient with cancer / The criminal had no compassion for his victim.

Similar word: empathy

دلسوزی،غمخواری


 

کلمات انگلیسی روزانه

A strong feeling of sympathy for someone who is suffering, and a desire to help them

Examples The Doctor felt compassion for his patient with cancer / The criminal had no compassion for his victim.

Similar word: empathy

دلسوزی،غمخواری


پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...