تبلیغات

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی


 

به مثال های زیر توجه کنید:

.Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep

(He’s not driving a bus now. (He is asleep

(But he drives a bus. (He is a bus driver

 

 • زمان حال ساده
 • drive(s)/ work(s)/ do(es) etc  

I/ we/ you/ they         drive/work/do.

He/she/it                    drives/works/does etc.

 

 

 • از زمان حال ساده برای صحبت درمورد چیزهای عمومی، کلی استفاده می کنیم. کاری که همیشه یا به صورت تکرار انجام می شود یا چیزی که به عنوان یک حقیقت کلی قابل قبول می باشد.

 

 • Nurses look after patients in hospitals.
 • I usually go away at weekends.
 • The Earth goes around the sun.
 • The café opens at 7, 30 in the morning.

 

 •  دقت کنید که در زمان حال ساده که  اگر فعل با فاعل سوم شخص مفرد همراه شود s - یا -es  می گیرد.

 

I work… but He works                                They teach… but my sister teaches

 

 

-s یا -es

 

کلماتی که به -s/ -ss/ -sh/ -ch/ -x   ختم می شوند es - می گیرند. مثل:

 

Miss/ misses

Search/ searches

Wash/ washes

 

به این کلمات نیز توجه کنید:

 

Do/does

Potato/ potatoes

Tomato/ tomatoes

Go/goes

 

کلماتی که به یک حرف بیصدا(consonant)  و yختم می شوند –by/-ry/ -sy/-vy/) etc y)تبدیل به ie  می شود قبل از –s :

 

Study/ studies

Apply/ applies

Try/ tries

 

اما اگر (قبل از y یک حرف مصوت vowel) قرار گیرد، با اضافه کردن –s  دیگر y  تغییری نمی یکند:

 

Play/ plays

Enjoy/ enjoys

 

 

 • برای سوالی و منفی کردن از do/ does  استفاه میکنیم:

 

 

Do     I/we/you/they   work?

Does      he/she/it     drive?

                                 do 

     

 

 

I/we/you/they    don’t     work

He/she/it        doesn’t   drive

do    

 

 • I come from Canada. Where do you come from?
 • What does this word mean? (Not what means this word?)
 • Rice doesn’t grow in cold climates.

 

 

در مثال های زیر do  فعل اصلی نیز هست (do you do / doesn’t do):

 

 • What do you do?  “I work in a shop”.
 • He’s always so crazy. He doesn’t do anything to help.

 

 •    برای کارهایی که بکرات انجام می دهیم از زمان حال ساده استفاده می کنیم:how often

 

 • I get up at 8 o’clock every morning.
 • How often do you go to a dentist?
 • Julie doesn’t drink tea very often.

 

 

 •         I promise / I apologise

گاهی ما کارهایی را با گفتن یکسری جملات انجام می دهیم. به عنوان مثال، وقتی قول می دهید که کاری را انجام دهید، می توانید بگویید “I promise…”  وقتی چیزی را پیشنهاد می کنید، می توانید بگویید “I suggest…” 

 

 • I promise I won’t be late. ( not I’m promising)

 

 • What do you suggest I do?  ‘I suggest that you…’

 

به همین صورت:  

  I apologise…/ I advise…/ I insist…/ I agree…/ I refuse… etc

-------------------------------------------------------------------------

این مطلب از بخش آموزش گرامر توسط خانم مونا خدادادیان ارسال گردیده است.

-------------------------------------------------------------------------

کپی با ذکر منبع مجاز است

منبع : باشگاه زبان آموزان انگلیش کمپ

پاسخ دهید

1 نظر

How long does it take to recover from Achilles injury?  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ - ۱۲:۳۵:۴۲

It's remarkable in favor of me to have a web page, which is useful in favor of my experience. thanks admin