تبلیغات

مقایسه since و for در انگلیسی

مقایسه since و for در انگلیسی

unit 12

For and since

When…?    And how long…?

از for  و since  استفاده می کنیم برای بیان کردن مدت زمان اتفاق افتادن یک رخداد.

.........................

X

 

unit 12

For and since

When…?    And how long…?

از for  و since  استفاده می کنیم برای بیان کردن مدت زمان اتفاق افتادن یک رخداد.

For+ دوره ای از زمان( two hours, six weeks etc.)

 • I’ve been waiting for two hours.

Two years ago………………….. now

                           For

Two hours                            a long time                           a week

20 minutes                            six months                            ages

Five days                              50  years                                years

 • Sally has been working here for six months.( not since six months)
 • I haven’t seen Tom for three days.( not since three days)

 

 

Since+ شروع یک دوره زمانی  ( 8 o’clock, Monday, 1999 etc.)

 • I’ve been waiting since 8 o’clock.

 

                           Since

8 o’clock                         April                     lunchtime

Monday                          1985                     we arrived

12 May                           Christmas            I got up

 

 • Sally has been working here since April.(= from April until now)
 • I haven’t seen Tom since Monday.(= from Monday until now)

 

 • می توان for  را در جمله حذف کرد( اما معمولا نه در جمله منفی)
 • They have been married (for) ten years. ( with or without for)
 • They haven’t had a holiday for ten years. ( you must use for)

 

 • نمی توان از ساختار (for+ all…( all day/all my life etc استفاده کرد:
 • I’ve lived here all my life. ( not for all my life)

 

مقایسه       ( when…? (+ Past simple)   how long…? (+ Present perfect

 • A: When did it start raining?

          B: it started raining       an hour ago/ at 1 o’clock

 • A: How long has it been raining?

          B: it’s been raining        for an hour/ since 1 o’clock

 

 

It’s (a long time ago/ two years etc.)  Since something happened:

 

It’s two years since I last saw Joe. (= I haven’t seen Joe for two years)

It’s ages since we went to the cinema. (= we haven’t been to the cinema for ages.)

 

How long is it since…?

 • How long is it since you last saw Joe? (= when did you last see Joe?)
 • How long is it since Mrs Hill died? (= when did Mrs Hill died?)

 

It’s been (= it has been) … since…;

It’s been two years since I last saw Joe.

-------------------------------------------------------------------------

این مطلب از بخش آموزش گرامر توسط خانم مونا خدادادیان ارسال گردیده است.

-------------------------------------------------------------------------

کپی با ذکر منبع مجاز است

منبع : باشگاه زبان آموزان انگلیش کمپ

پاسخ دهید

1 نظر

tatalooi  ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ - ۱۶:۰۱:۵۱

مرسی واقعا خوب بود.