تبلیغات

آموزش گرامر قید ها - کنکوری

آموزش گرامر قید ها - کنکوری

از قیدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه یک عبارت استفاده می‌شود. همچنین قیدها می‌توانند به یک کلمه دیگر از جمله به یک صفت یـا قید دیگر نیز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ایـن صورت معرف (modifier) نامیده می‌شوند.

 

انواع قید

قیود اقسام مختلفی دارند که در اینجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

1- قید حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

  • The children are playing happily.(بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند) 

  • Snails crawl very slowly.(حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

2- قید مکان:

up, down, there, here, above, below, near, ...

  • How long have you been waiting here?(شما چه مدتی اینجا منتظر بوده‌اید؟)

3- قید زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

  • You can stay with us until then.(تا آن موقع می‌توانید با ما بمانید)

4- قید مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, ...

  • They are not really my parents.(آنها واقعاً والدین من نیستند)

5- قید تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, ...

  • Sometimes I write to him.(گاهی به او نامه می‌نویسم)

 

جای قیدها

سه جا یا مکان اصلی برای قیدها وجود دارد:

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدایی) 

قید

فاعل

عبارت فعلی

+ ...

Sometimes

she

arrives

 

2- در میانه جمله (میانی):

الف) بعد از اولین فعل معین: 

فاعل

اولین فعل معین

قید

بقیه عبارت فعلی

+ ...

She

has

always

arrived

late.

ب) پس از فعل be

فاعل

BE

قید

+ ...

She

is

always

 

ج) اگر فعل معینی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف): 

فاعل

قید

فعل مسندی

+ ...

She

sometimes

arrives

 

3- در انتهای عبارت (پایانی): 

فاعل

عبارت فعلی

+...

قید

She

arrives

late

sometimes.

 

در جدول زیر متداولترین مکان قیدها در جملات نشان داده شده است:

 

نوع قید

مکان قید

مثال

حالت

پایانی

He never drives fast.

مکان

پایانی

We can stay there.

زمان

پایانی

I'll see you tomorrow.

مقدار

میانی

This book is rather boring.

تکرار

میانی

I have never seen him before.

 

  یک نکته

گاهی اوقات ممکن است بیش از یک نوع قید در انتهای جمله ظاهر شود. در این صورت معمولاً ترتیب قرارگیری آنها در جمله بدین صورت خواهد بود:1- قید حالت 2- قید مکان 3- قید زمانمثال:

  • You are driving too fast today. (به ترتیب قیود حالت و زمان)

  • Sit quietly here. (به ترتیب قیود حالت و مکان)

ساختار قید

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قیدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:

1- قیدهایی که با اضافه کردن ly به یک صفت ساخته می‌شوند، مانند:

slow → slowlybrave → bravelyquick → quickly

2- قیدهایی که همان ساختار صفات را دارا هستند، یعنی هم می‌توانند به صورت قید به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قیودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

 

چند نکته املایی

گفتیم که بسیاری از قیدها با اضافه شدن ly به یک صفت ساخته می‌شوند. اما همیشه به این سادگی نیست:

1- y در انتهای کلمه به i تبدیل می‌شود:

gay → gaily

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:

strange → strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:

true → trulydue → dulywhole → wholly

3- در صفاتی که به able یا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گیرد:

probable → probablypossible → possibly

4- صفاتی که به یک حرف با صدا و یک L ختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گیرند:

actual → actually

پاسخ دهید

1 نظر

Why does it hurt right above my heel?  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ - ۲۰:۲۷:۱۱

Hi to every one, since I am genuinely eager of reading this web site's post to be updated on a regular basis. It includes good material.