تبلیغات

نحوه کاربرد “تقریبا” در زبان انگلیسی

نحوه کاربرد “تقریبا” در زبان انگلیسی

نحوه کاربرد “تقریبا” در زبان انگلیسی

برای بیان “تقریبا” توی زبان انگلیسی بیان های مختلفی وجود داره که با مثالهایی زیر بهتر متوجه می شوید:

About

nearly; very close to    

Example:

- A Pride costs about 5430$ in Iran.            

یک پراید در ایران حدودا به قیمت ۵۴۳۰ دلار می باشد.

- This is about the best we can hope for.

Approximately

used to show that something is almost, but not completely, accurate or correct.

Example:

- Our driving will take approximately 5.5 hours.

رانندگی ما حدودا ۵٫۵ ساعت طول خواهد کشید.

- The journey took approximately seven hours.

Roughly

approximately but not exactly

Example:

- The room’s temperature is roughly 16 ^C.

دمای اتاق حدودا ۱۶ درجه سلسیوس می باشد.

- They all left at roughly the same time.

Thereabouts

near the place mentioned.

Example:

- He is 26 years old or thereabout.

او ۲۶ ساله یا در همین حدود می باشد.

- He comes from Leeds or thereabouts.

or so

about;

Example:

- Our destination isn’t far, 6Km or so.

مقصدمان دور نیست، ۶ کیلومتر یا در همین حدود.

- It’ll cost €۱۰۰ or so.

Nearly

almost; not quite; not completely.

Example:

- It’s nearly 8 o’clock, don’t you want to go?

حدودا ساعت ۸ هست، نمیخواهی بروی؟

- The bottle’s nearly empty.

منبع: انگلیش کمپ

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...