تبلیغات

Daily Idioms – به کسی رو انداختن

Daily Idioms – به کسی رو انداختن

Daily Idioms – به کسی رو انداختن

Idiom : To Cap in Hand British English

           Go hat in Hand (Us English)

to ask somebody for something, especially money, in a very polite way that makes you seem less important.

معنی فارسی: با حالت شرمندگی/خجالت درخواستی از کسی کردن، دست گدایی پیش کسی دراز کردن، به کسی رو انداختن/ به کسی رو زدن

Example:

- There’s no way he’ll go cap in hand to his brother.

- They went to the teacher, cap in hand, and asked for more time to complete their project.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...