انلود فیلم های آموزش مکالمات روزمره زبان انگلیسی 2Min English

انلود فیلم های آموزش مکالمات روزمره زبان انگلیسی 2Min English

درس 141 تا 160 از این مجموعه بر روی سایت بارگذاری گردید.

 

 

مجمموعه ویدیویی 2Min English یکی از بهترین و کاربردی ترین مجموعه هایی است که تا کنون از وبسایت مرجع زبان ایرانیان منتشر گردیده است. این مجموعه منتخبی از مهمترین مکالمات روزمره زبان انگلیسی در قالب دروس کوتاه 2 تا 3 دقیقه ای است که به زبان آموز کمک خواهد نمود تا جملات، عبارات و لغات مورد نیاز در موقعیت های مهم و ضروی را بسیار سریع فرا گیرد. در تمامی این دروس سعی شده تا تمامی موقعیت های روزمره مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، موقعیت هایی از قبیل خرید کردن، تاکسی گرفتن، سفر رفتن، سلام و احوال پرسی، معرفی کردن، غذا خوردن، مکالمات کاری و بسیاری از موارد دیگر که می توانید لیست آن را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

تعداد دروس این مجموعه 375 درس است که هر درس شامل موارد زیر می شود:

1- فایل تصویری با کیفیت با فرمت AVI دارای زیرنویس انگلیسی که برای یادگیری اولیه دروس از آن استفاده می شود.

2- فایل صوتی با فرمت MP3 که برای مرور مکالمات و دروس در زمان های تلف شده از آن استفاده می گردد.

3- فایل متن درس با فرمت PDF که در بردارنده تمامی مکالمات رد و بدل شده بین افراد و همچنین تعریف عبارات و لغات مهم می باشد.

از ویژگی های بسیار مثبت این مجموعه نگاه هدفمند و کاربردی به حوزه آموزش مکالمات امریکن است، به گونه ای که در انتخاب دروس و مکالمات سعی شده تا در کوتاه ترین زمان ممکن به اصطلاحات و لغات اساسی پرداخته شود تا علاوه بر حفظ ماهیت جذاب تر، سبب یادگیری سریع دروس گردد. تمامی مکالمات توسط افراد Native انگلیسی زبان تلفظ گردیده است به همین دلیل این دوره می تواند یک الگو و کلاس درس برای یادگیری و تدریس مباحث مختلف باشد.


برای دانلود این مجموعه، مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

تصاویر نمونه


دانلود رایگان مجموعه فیلم های کوتاه مکالمات زبان انگلیسی

 

Two Min English

 

درس 141 تا 160 از این مجموعه بر روی سایت بارگذاری گردید.


 

دانلود دانلود لیست تمامی دروس

 

دانلود 001-Fun With English - Talking about a song - Learn to speak English fluently

دانلود 002-Introducing Yourself in English - Learn to speak English

دانلود 003-At a restaurant - Speaking in English at a restaurant

دانلود 004-At a bank - Financial English Lesson - English Training Online

دانلود 005-At a stationery shop - English Stationery Vocabulary

دانلود 006-Saying Goodbye in English -- What to say when you leave

دانلود 007-How To Order A Pizza - Ordering a Pizza in English

دانلود 008-Ordering Coffee - Learn to speak fluent English at a café

دانلود 009-English Greetings - How To Greet People in English

دانلود 010-Meeting someone for the first time - Learn to speak fluent English

دانلود 011-Use of can and can't - Common Grammar Errors In English

دانلود 012-At the airport - Speaking English at the airport

دانلود 013-Taking a taxi - Learn English

دانلود 014-Asking for directions - Learn to speak English

دانلود 015-Going on a hiking trip - Travel English Lessons - English Travelling Phrases

دانلود 016-At a hospital - Speak English words and phrases at a hospital

دانلود 017-At the supermarket - Free English lesson [Learn English faster]

دانلود 018-Shopping for clothes - Speak English fluently at a clothes store

دانلود 019-Describing things and people - Speak English quickly

دانلود 020-Talking about your family - English Vocabulary and Fluency Exercise

دانلود 021-Describing people in English - Sample English conversation

دانلود 022-At the train station - Learn English conversation through quick lessons

دانلود 023-Likes & Dislikes - How to say you dislike something in English

دانلود 024-Saying you like something - English words and phrases

دانلود 025-At the Grocery Store - Free English Lesson (Fluent English)

دانلود 026-Use of Very and too - Learn to speak English quickly

دانلود 027-Planning a vacation - Free English speaking course

دانلود 028-Use of article The - Learn to Speak English Quickly

دانلود 029-At a hotel - English video lesson

دانلود 030-Making Excuses - Saying you can't do something in English

دانلود 031-Renting an apartment - Free English Lesson
دانلود 032-Hunting for a job - Finding a job conversation - English language lessons
دانلود 033-Talking to a teacher - English learning video
دانلود 034-Ordering things online - English Conversation Lesson
دانلود 035-Your Morning Routine - English conversation and free lesson
دانلود 036-Shopping for shoes - English lesson Conversation
دانلود 037-Use of May or May Not in English - Learn Grammar Rules in English
دانلود 038-Talking about the weather - Learn English Quickly with Free English
دانلود 039-Invitations - Inviting people to events - Free English learning
دانلود 040-Rescheduling an appointment - Learn English Free
دانلود 041-Complaining About the Internet Connection
دانلود 042-At a bookstore - Learn English Free Through Online Videos
دانلود 043-At the gym - English vocabulary and conversations for health
دانلود 044-Discussing TV Shows - English Conversation Lesson
دانلود 045-Talking About Career Choices - Speak English Fluently
دانلود 046-Thanking People - Free English Conversation Lesson
دانلود 047-Describing Yourself - Sample English Conversation
دانلود 048-Using Might - Learn Basic English Grammar
دانلود 049-Use of Can - Learn English Grammar Online
دانلود 050-Use Of 'There' - Learn Basic English. English grammar lessons

دانلود 051-Use Of  'Their' - English grammar and usage lessons
دانلود 052-Use of it's and its in English - English Grammar Lesson Online
دانلود 053-Expressing Surprise and Disbelief - Learn to Speak English Fluently
دانلود 054-The Proper Usage of 'Will' in English Conversations
دانلود 055-Catching a Bus - Learn English Conversation
دانلود 056-A Jungle Safari - Traveling English Lesson
دانلود 057-Historical Figures - Free English Lesson
دانلود 058-Disagreeing Politely - English Conversation Lessons
دانلود 059-Consoling & Expressing Condolence - Free English Conversation Lesson
دانلود 060-Complaining About Things in English - English Tutorial Online
دانلود 061-Talk over, Take down, Put out, Sneak up on - Phrasal Verbs Lesson
دانلود 062-How to Ask for Contact Details - Beginner English Lesson
دانلود 063-Catch up, Check out, Take off, Try on - Phrasal Verb Lesson
دانلود 064-Talking About Your Favorite Actors - Learn English
دانلود 065-Talking About Religion - English Conversation Lesson
دانلود 066-Call off, Fill up, Hang up, Hold up - Phrasal Verb Lesson
دانلود 067-Talking About T.V Shows - Learn English Language
دانلود 068-Talking About Pets - English Video Conversation
دانلود 069-When you lose things - Everyday English Lessons
دانلود 070-Buying Furniture - Shopping for Furniture - Online English Tutorial

دانلود 071-Food You Hate to Eat - Fun English Lesson
دانلود 072-English Teaching - When You Don't Get Along - Relationships English
دانلود 073-Grooming Yourself English Lesson - Getting a haircut, salon visit, etc.
دانلود 074-Handling Interviews - English at the job - English Conversation Lesson
دانلود 075-Talking About your vacation - Studying English
دانلود 076-Enquiring About an Ill Friend - English conversation Free
دانلود 077-Talking about Twitter - Online English Tutor
دانلود 078-Talking About Credit Cards - Free Spoken English Lesson
دانلود 079-Going to the bank - Learn Business English
دانلود 080-Bring up, Do over, Find out, Hand in - Learn Common English Phrases
دانلود 081-Handling Sales Calls - Speaking English Fluently
دانلود 082-Buying a Gift For a Friend - Learn to Speak English Free
دانلود 083-Shopping for a New TV - Learning English Through Two Minute Lessons
دانلود 084-Leave out, Look over, Look up, Make up - Tutorial English
دانلود 085-Talking in English about your cellphone - English conversation lesson
دانلود 086-Discussing Current Affairs or Talking about the news
دانلود 087-Saying you're sorry - Spoken English Video
دانلود 088-Count On, Come Across - Tutorial English
دانلود 089-Using The Simple Present Tense - Learn English Grammar Online
دانلود 090-Chip in,Cut off - Common Expressions - English Grammar Lesson

دانلود 091-Using The Simple Past Tense - Learn Basic English
دانلود 092-Subject Personal Pronouns - Easy way to learn Grammar
دانلود 093-Use of Article 'A' - Speak Flawless English
دانلود 094-English Articles - Using 'An'. English Grammar lesson.
دانلود 095-Talking About Your Children - Learn To Speak English Fluently
دانلود 096-The Correct Use of 'A' and 'An' - Basic English Lesson
دانلود 097-What is an Adjective - Basic English Grammar lessons
دانلود 098-Simple Future Tense - Learn English Grammar
دانلود 099-Beside' vs 'Besides' - Learn Proper Usage In English
دانلود 100-Either, Neither Correct Usage - Learn English Grammar With Free English
دانلود 101-Going to the Hairdresser - Speaking English Fluently
دانلود 102-By Far - Idioms and Phrases - Learning English Online
دانلود 103-So Far - English Grammar Lesson
دانلود 104-When You Get Sick - Health English Lesson
دانلود 105-'Farther' and 'Further' - Easy way to learn Grammar
دانلود 106-'Much' and 'Many' - Learn American English
دانلود 107-Going to the Beauty Salon - Learn English Online
دانلود 108-Hear vs Listen - Common English Errors
دانلود 109-Ask Out - English Grammar Tutorial
دانلود 110-Asking for More Time - Speak English Fluently
دانلود 111-See, Look, Watch - English Conversation Lesson
دانلود 112-Belong To, Belong With - English Grammar Lesson
دانلود 113-Planning a Weekend Getaway - Fun Vacation English Lesson
دانلود 114-Inviting to a Wedding Anniversary Party - English Conversation Lesson
دانلود 115-Talking About Global Warming - Learn English Online
دانلود 116-Disagree With - Learn English Online
دانلود 117-Advice, Advise - Best way to learn English Grammar
دانلود 118-Talking About Extreme Weather Conditions - Better English Lessons
دانلود 119-Talking About Money - Learn English Quickly
دانلود 120-Ask In - Common Phrasal verbs - Phrasal Lesson

دانلود 121-Saying You're Not Feeling Well - Health English Lesson
دانلود 122-Use of Ago and Before - Confusing Words in English
دانلود 123-Talking About Skin Problems - Conversational English Lessons
دانلود 124-The Difference Between Little & Few - English Confusion Lesson
دانلود 125-Shall vs Will - Regular English Lessons
دانلود 126-'Was' and 'Were' - English Grammar Lessons
دانلود 127-Whether vs If - Common Errors In English
دانلود 128-Difference between Good & Well - Vocabulary Confusion in English
دانلود 129-Talking About Your Car Problems - English Learning Lessons
دانلود 130-Telephone English - How To Talk In English On The Phone
دانلود 131-Busy Life - English Listening Lesson
دانلود 132-Reporting a Theft - Learn English Online
دانلود 133-When You Can't Come to the Office - Daily English Conversation
دانلود 134-How's Your Day - Learn Good Phrases Daily
دانلود 135-Talking About Hobbies - Fun with English
دانلود 136-Parent Teacher Meetings - English Meeting Conversation
دانلود 137-Why Do You Look Sad- - Daily Learning English
دانلود 138-I'm Very Happy Today! - English Conversation Lesson
دانلود 139-Talking About a Movie - Speak English Fluently
دانلود 140-Preferences and Choices - Elementary English

دانلود 141-Changing a Hotel Room - Learn English Video Lesson
دانلود 142-Facts, Routine, Habits - The Simple Present - English Lesson
دانلود 143-Scheduling a Doctor's Appointment - Health English Lesson
دانلود 144-For and Since - How to use the words 'For' and 'Since'
دانلود 145-'A Little' and 'Little.' - Common Mistakes - Confusion Lesson
دانلود 146-'A Few' and 'Few.' - Learn English Grammar Online
دانلود 147-Run Out - English Grammar Tutorial
دانلود 148-Seeing off Your Friends - Free Communication Lessons
دانلود 149-When You're Pulled Over - Online English Speaking
دانلود 150-Looking for Something - Free English Lesson
دانلود 151-Complaining in English - How To Bitch At People In English! Casual
دانلود 152-'Too' and 'So' - Learn Flawless English
دانلود 153-Talking About Home Related Problems - Learn English Online
دانلود 154-Sure,Certainly, Definitely, Absolutely - English Grammar Lesson
دانلود 155-My Favorite Season - English Videos Lessons
دانلود 156-Renting a Car - Interactive English Lesson
دانلود 157-Visiting a Museum - Travel English Lessons
دانلود 158-141-English Exam - Talking About Examinations in English. Education
دانلود 159-Refusing to Do Something - Daily English Lesson
دانلود 160-Agreeing to Do Something - Free vocabulary lesson


161-What Time Is It - English Speaking Situations
162-Health English - English Conversation At a Chemist's Store
163-Between and Among - Common Mistakes In English
164-Using 'By' and 'Until' - Puzzled Words In English
165-Confusion in English - Alright or All right- English Grammar Lesson!
166-Dog Owners and Their Dogs - Fun English Lesson
167-Making Promises - Interactive English Lessons
168-Breaking Promises - Learn English Easily
169-Talking About Art - Fun with English
170-I've Decided to Leave My Job - Business English Lesson
171-I Got a New Job! - Professional English Lesson
172-Asking Somebody Out - Phrases for Dating
173-Idiom 'A Penny for Your Thoughts' - Idioms and Phrases Lesson
174-Idiom 'It's a Steal!' - Idioms and Phrases
175-Idiom 'Be on the Back Foot'- Idioms in English
176-Idioms English - 'Back to square one' - English Idioms
177-Idiom Back to the Drawing Board - Idioms In English
178-Idiom 'A Bad Apple' - Advanced Idiom English
179-Idiom 'Leave a Bad Taste in One's Mouth' - Introducing Idioms
180-Idiom 'Bundle of Nerves' - Introducing Idioms In English
181-Idiom 'Battle of Nerves' - English Lessons On Idioms
182-Talking About Cricket - Improve Your Spoken English
183-Idiom carry the day - Idioms In English
184-Idiom 'Cash Cow' - Idioms with Meanings
185-Idioms 'Catch Hell, Get Hell and Give Hell' - Learn Grammar Online
186-Idiom 'Dark Horse' - Common Idioms In English
187-Asking for Help - Useful Expressions for Learning English
188-Ordering Things by Phone - English Video Lessons
189-Asking Your Friends out for a Movie - Entertainment English Lesson
190-Expressing Negative Emotions - The Verbal Communication of Emotion
191-At the Library - Simple English Lesson
192-Idiom - Dead Right - Idioms In English Language
193-Rise and Raise - Confusing Words In English
194-Idiom - Call It a Day - English Grammar Tutorial
195-Freshmen at University - Education English
196-Idiom 'Damp Squib' - Learn Idioms Online
197-Running into Someone You Know - English Video Lessons
198-Blow Up - Phrasal Verbs Lessons
199-Idiom 'Ball Is in Your Court' - Amazing English Lessons
200-Moving To a Different City - Travel English Conversation
201-Going To the Movies -- Fun with English -- Easy way to Learn English Fast
202-Making an Appointment in English - Learn to speak English in
203-Favorite Food. What you love to eat! - Easy English Lesson
204-What is an Adverb - Studying English Grammar
205-Starting Conversations - English Conversation Lesson
206-Disagreeing Politely With People - English Tutorial for Beginners
207-Buying at a supermarket - Shopping English Lesson
208-Get Dressed, Dress Up - Getting Dressed - English Conversation Lesson
209-False Friends - Common Mistakes in English
210-Awhile' and 'A While' - Conversational English Lesson
211-'Have', 'Has' and 'Had' - Advanced English Lesson
212-Using 'Some' and 'Any' - Learn English Grammar Online
213-Eating Out - How to place an order in a restaurant in English Online
214-Are You at Work- - Business English Lesson
215-Things Beyond Your Control - Free English Tutorial
216-Are you on Facebook- - Social media English lesson
217-Negotiating a Better Price - Business English Lesson
218-You are Promoted! - Learn Business English Conversation
219-Another and Other - Difference Between Other and Another
220-Alternative and Clean Energy - Talking About Renewable Energy Sources
221-I Will Do It Later - Study Spoken English Free
222-English Idiom 'Daylight Robbery' - Learn Idioms Everyday and Speak
223-Talking to a Co Passenger - Dialogue English Lesson - Airport
224-Talking About Your Job - Business English Dialogues
225-English Idiom - 'Dig your heels in' - Youtube idioms
226-Break Down - English Phrasal Verb Lessons
227-Idiom 'A Bitter Pill' - Learn English Idioms with Easy Examples
228-Borrowing and Returning Money - Financial English Lesson
229-Talking About Public Transportation - Public Transport Vocabulary
230-Making a Hotel Reservation - English Phrases for making Reservation
231-Back Up - English Phrasal Verb
232-Legal English Online. Hiring a Lawyer - English for courtroom
233-Complaining at a Restaurant - Food English Conversation
234-On the Airplane - Travel English Lesson. Free Video lesson about travel
235-Dead Meat - Idioms in English Language
236-Idiom - Dime a Dozen - Videos On Idioms. English idioms and phrases
237-Talking About Your Home  - English speaking practice
238-Business Negotiations - Business English For Negotiations
239-Settle down - Fun With Phrasal Verbs
240-Discussing Bad Happenings - English for Life - Social English
241-Using 'Is' - English Grammar Concept - Basic English Grammar
242-Saying Goodbye - Saying Goodbye In English
243-At the Travel Agency - Travel English Lessons. Traveling English
244-Saying Hello in English - All the ways to say hello in English
245-Introducing Yourself - How to Introduce Yourself In English
246-Describing People - English Vocabulary For Describing People
247-Learn English - Job Vocabulary - Part 2. Professions in English
248-Work Vocabulary in English - What job do you do- Part 3
249-English Job Vocabulary - Professions in English.
250-What Is a Preposition - Learn English Grammar Online Free
251-Vegetables names in English - Vegetables Vocabulary
252-Use of Talk, Speak and Tell - Confusing Words in English
253-Break In - English Phrasal Verb
254-Expressing Your Positive Emotions - Express Your Emotions In English
255-Talking About Voting - Elections Vocabulary
256-Have and Has - Common Errors in English - Grammar Mistakes in English
257-Back down - Learn English Phrasal Verbs.  Introducing Phrasal Verb
258-Moving to a new city  - English Phrases for travel
259-Come Around - English Phrasal Verbs Lessons - Phrasal Verbs Self Study
260-Can and Could - Confusion English Lessons
261-Loose, Lose and Loss - Common Mistakes in English
262-Apostrophes - Possession and Contraction
263-How to Use 'Is', 'Are' and 'Am' - Learn English Grammar Online
264-Use of 'Do', 'Does' and 'Did' - Common Grammar Mistakes in English
265-My Family - Family Vocabulary - English Words for Family Members
266-Fruit Names in English - Learn Fruit Names - Fruit Vocabulary
267-Use of Pronouns I, You, He and She - Learn How to Use the Pronouns
268-Introducing Yourself - Part 2 - Introduce Yourself in Different Situations
269-Use of Pronoun It - Use of Pronouns in English
270-Forming Questions with Do, Does and Did
271-What is a Verb - Basic English Grammar Tutorial
272-Look For - English Phrasal Verbs Tutorials - Advanced Conversation
273-Breakfast Time - Food English Conversation
274-Idiom - All Ears - Idiom Of The Day
275-Talking About House Chores - Best Way to Improve Your Spoken English
276-Leaving a message on the phone - English Conversation Tutorials
277-Soon and Early - English Conversation Tutorials
278-'Has to' and 'Have to' - Common Mistakes in English
279-What is an Adverb - English Grammar Self Study
280-What are Adjectives - Learn English Grammar at Home
281-Talking About Endangered Animals - English Convers

نویسنده مطلب: صیاد (نامشخص)

صیاد (نامشخص)

پاسخ دهید

5 نظر

amir  ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ - ۱۷:۴۶:۳۹

سلام ادامه این مجموعه رو برای دانلود قرار نمیدین دوست عزیز ؟ تا درس ۳۷۵ اومده ممنون

سید احسان خسروی (smartenglish)  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۶:۳۹:۱۹

http://www.irlanguage.com/848/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-2Min-English/

manicure  ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۵:۲۴:۵۳

I am sure this article has touched all the internet users, its really really fastidious article on building up new blog.

BHW  ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۰۳:۰۱:۳۳

I take pleasure in, cause I found just what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Olivia  ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ - ۱۵:۲۵:۵۰

I leave a response whenever I appreciate a article on a blog or I have something to add to the conversation. It is triggered by the passion communicated in the post I looked at. And after this article انلود فیلم های آموزش مکالمات روزمره زبان انگلیسی 2Min English. I was moved enough to write a thought :-) I actually do have 2 questions for you if it's okay. Is it simply me or does it look like like a few of these remarks come across as if they are written by brain dead folks? :-P And, if you are posting on other online sites, I would like to keep up with anything fresh you have to post. Would you make a list every one of all your public sites like your twitter feed, Facebo

manicure  ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ - ۰۱:۵۶:۴۳

It's amazing for me to have a website, which is good in support of my know-how. thanks admin