تبلیغات

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 5)

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 5)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 5)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 4)

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 4)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 4)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 4)

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 4)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 4)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 3)

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 3)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 3)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...
قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 2)

قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 2)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 2)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 15)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 15)

[VIP عبارت Done رایگان] عبارت DONE یادگیری عبارت های پرکابرد آمریکایی یکی دیگر از بهترین روش ها برای کمک به مهارت Speaking شما است. با یادگیری ساختارها و عبارت های مختلف میتوانید خیلی راحت تر و طبیعی تر صحبت کنید. کاربرد این عبارات در بین انگلیسی زبان ...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 14)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 14)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 14)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 13)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 13)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 13)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 12)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 12)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 12)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 11)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 11)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 11)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 10)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 10)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 10)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 9)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 9)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 9)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 8)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 8)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 8)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 7)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 7)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 7)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 6)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 6)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 6)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...