تبلیغات

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 15)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 15)

[VIP عبارت Done رایگان] عبارت DONE یادگیری عبارت های پرکابرد آمریکایی یکی دیگر از بهترین روش ها برای کمک به مهارت Speaking شما است. با یادگیری ساختارها و عبارت های مختلف میتوانید خیلی راحت تر و طبیعی تر صحبت کنید. کاربرد این عبارات در بین انگلیسی زبان ...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 14)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 14)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 14)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 13)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 13)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 13)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 12)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 12)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 12)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 11)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 11)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 11)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 10)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 10)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 10)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 9)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 9)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 9)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 8)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 8)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 8)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 7)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 7)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 7)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 6)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 6)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 6)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 4)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 4)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 4)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 2)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 2)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 2)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 1)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 1)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 1)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – مقدمه)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – مقدمه)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا مقدمه)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه...

ادامه ی مطلب ...