تبلیغات

نکته های گرامری زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

نکته های گرامری زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

دانلود کتاب انگلیسی پیش دانشگاهی

نکته های گرامری زبان انگلیسی   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نکته های گرامری زبان انگلیسی

can – could / had to /have to – has to 
Can 
این فعل کمکی توانایی در زمان حال را بیان می کند و بعد از این فعل کمکی از شکل ساده فعل استفاده می شود و فعلی که بعد از can قرار می گیرد نباید ing – ed – es – s داشته باشد.

 
1- Can john ……. Here by lunch time 
a) got 
b) get * 
c) gets 
d) getting

2- The children ………. Read this book now. They don’t read it before. 
a) could 
b) has to 
c) can * 
d) had to

اگر توجه داشته باشیم قید زمان ما now است بنابراین گزینه c درست است و دلیل دیگر اینکه children جمع است و با گزینه has to قرار نمی گیرد.

۳- The student can ……..the question very easily. 
a) answers 
b) to answer 
c) answered 
d) answer *

4- We ……..talk about that later. 
a) could 
b) can* 
c) had to 
d) has to

در اینجا بعد از can شکل ساده فعل را داریم و has to چون برای مفرد است، به کار نمی رود چون we جمع می باشد.

could
١- توانایی کار در زمان گذشته را بیان می کند. 

٢- بعد از آن شکل ساده فعل قرار می گیرد. 
٣- could گذشته canمی باشد.

a) 1- I can swim well. But I ……..swim very well before. 
cannot 
b) shouldn’t 
c) couldn’t * 
d) mustn’t
تنها گزینه ای که به گذشته اشاره دارد couldn’t است و گزینه c درست است.
۲- All the students could ……..the questions easily yesterday. 
a) answers 
b) answer * 
c) to answer 
d) answering

چون بعد از could فعل بصورت ساده قرار می گیرد.

۳- Could you …….. English 4 years ago. 
a) wrote 
b) to write 
c) writing 
d) write *

Could فعل کمکی زمان گذشته است و ago هم زمان گذشته را نشان می دهد و بعد از could باید فعل به صورت ساده بیاید.

 
4- He couldn’t ……..how jet engines work. a) explains 
b) explain * 
c) to explain 
d) explaining

 

چون could زمان گذشته است و بعد از آن فعل به صورت ساده بیان می شود. 
have to – has to
١- اجبار در زمان حال را بیان می کند. 

٢- بعد از آن فعل به صورت ساده بیان می شود

 
1- I have to ……… an appointment with the dentist. 
a) makes 
b) make * 
c) to make 
d) making

بعد از has to و have to فعل باید به شکل ساده بیاید. 
۲- Does she ……… speak French in her job? 
a) has to 
b) had to 
c) have to * 
d) can
ابتدا ذکر می کنیم گزینه a درست است اما باید دقت کنیم که وقتی که has to و have to با فعل کمکی سؤال می شود، فعلهای کمکی این دو فعل do،does هستند و یادمان باشد وقتی has to با فعل کمکی does سئوالی شود، فعل تبدیل به have to می شود.
۳- She has to ……… her lesson carefully. 
a) study * 
b) studied 
c) to study 
d) studying

4- Does john ……..help his mother at home? 
a) have to * 
b) has to 
c) had to 
d) can
چون جمله با فعل does سؤالی شده has to تبدیل می شود.

had to مجبور بودن

١- had to اجبار در زمان گذشته را بیان می کند. 
٢- گذشته have to و has to، had to می باشد. 
٣- بعد از had to باید شکل ساده فعل قرار بگیرد.

 
1- They didn’t know the address. They ……… ask a policeman. 
a) have to 
b) can 
c) had to * 
d) can

چون اتفاق در زمان گذشته است از فعل کمکی had to استفاده می کنیم.

۲- Reza was late for class. He ……..see the teacher. 
a) has to 
b) can 
c) should 
d) had to *

چون was گذشته است بنابراین had to صحیح می باشد.

۳- The old man was sick. He had to ……….The doctor. 
a) saw 
b) see * 
c) sees 
d) seen

چون was گذشته است و در جلسه had to داریم بنابراین باید شکل ساده فعل قرار بگیرد.

۴- I had to ……… for her three hours yesterday. 
a) wait * 
b) waiting 
c) waited 
d) waits

as…….as / should / صفت تفضیلی برتر 
Should 
١- should، باید اخلاقی و اجتماعی است. 
٢- بعد از آن فعل به شکل ساده قرار می گیرد.

بر خلاف has to و have to و had to که اجبار را می رسانند، should یک کار اخلاقی را می رساند و در زمان حال بیان می شود.
۱- We have a test at 7 o’clock. We……… get up early. 
a) should * 
b) could 
c) had to 
d) has to

جمله چون زمان حال را نشان می دهد می توانیم در گزینه should و has to را انتخاب کنیم. اما فاعل جمع است و has to برای فاعل مفرد به کار می رود. بنابراین گزینه a صحیح است.

۲- They don’t know the address. They should ……..a policeman. 
a) asks 
b) to ask 
c) asked 
d) ask

بعد از should شکل ساده فعل می آید.

۳- You like to learn English. You should ……….Hard. 
a) studied 
b) to study 
c) study * 
d) studying

4- The student wants to understand the question. He should ……….Carefully. 
a) listened 
b) to listen 
c) listening 
d) listen *
صفت تساوی as…….as
اگر دو شخص و یا صفتی را به طور یکسان داشته باشند از ساختار صفت تساوی استفاده می شود. as صفت as

1- My hand writing is as ……..as my sister s handwriting. 
a) better 
b) good * 
c) well 
d) best

2- This story book is ……… that one. 
a) more interesting 
b) as interesting as * 
c) the most interesting 
d) interesting

چون برابری دو داستان است از صفت تساوی استفاده می کنیم.

۳- Her voice is as……… as mine. 
a) better 
b) good * 
c) well 
d) best

4- This house is……..that one. 
a) bigger 
b) biggest 
c) as big as * 
d) big

 

 

 

 

 

صفت تفضیلی برتر 
این صفت، برتری یک شخص و یا یک شیء را بیان می کند نسبت به شخص یا شیء دیگر. 
est + صفت یک بخشی+ The
صفتها را به دو بخش تقسیم می کنیم: صفتهای یک بخشی و یا یک سیلابی و صفتهای چند بخشی. اگر صفت یک بخشی باشد کافی است که er به آن اضافه کنیم و بدنبال آن than را قرار بدهیم.

۱٫ John is ………. than his sister. 
a) old 
b) as old as 
c) older * 
d) the oldest

از گزینه b نمی توان استفاده کرد چون در این جمله than آمده است.

۲٫ The woman is………….the man.

a) younger 
b) the youngest 
c) young 
d) younger than *

3. The car is ………. the bus 
a) newer 
b) the newest 
c) new 
d) newer than

4. The dictionary is ………. the book. 
a) large than * 
b) the largest 
c) large 
d) larger

صفت تفضیلی برتر 
اگر صفت چند بخشی باشد از این ساختار استفاده می کنیم: 
More + صفت چند بخشی + than

1. This problem is…………than that problem. 
a) more difficult * 
b) difficult
c) as difficult as 
d) the most difficult

2. This garden is ………… than his garden. 
a) beautiful 
b) as beautiful
c) more beautifully 
*d) more beautiful

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.

۳٫ A chair is …………. than a bench. 
a) comfortable 
b) as comfortable
c) more comfortable 
d) more comfortable *

4. A watch is …………… than a pen. 
a) expensive 
b) as expensive as
c) more expensive * 
d) more expensive

صفت عالی (ترین) 
این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند. اگر صفت یک بخشی باشد از این فرمول استفاده می کنیم.

est+صفت یک بخشی + The

1. January is ……………. month of the year. a) Colder than 
b) as cold as 
c) the coldest * 
d) coldest

2. John is …………. boy in his family 
a) shorter 
b) the shortest
c) as shorter as 
d) shortest

3. This are gallery is ……………. one in our city 
a) old 
b) older than 
c) the oldest 
d) as old as

4. This chapter is ……………… one in this book.
*a) the easiest 
b) as easy as 
c) easier than 
d) easy

صفت عالی (ترین)

اگر صفت چند بخشی باشد در صفت عالی از فرمول زیر استفاده می شود.
صفت چند بخشی+The+most

1.This chair is………..chair in the whole house. 
a) comfortable 
b) more comfortable 
*c) the most comfortable 
d) as comfortable as

2.This park is ………. park in their city. 
*a) the most beautiful 
b) more beautiful 
c) beautiful 
d) as beautiful as

3.This story is ………..story in the book. 
a) the most difficult * 
b) difficult
c) as difficult as 
d) more difficult

4.This lesson is …………… lesson in our book. 
a) the most important* 
b) important 
c) more important 
d) as important as

much,many / bad-worse-worst / good- better- best / ترتیب قرار گرفتن کلملت در جمله
Good- better- best 

صفت تفضیلی و عالی در صفت good بصورت زیر است: 
(Good- better- good)

این صفت جزء صفات بی قاعده است. تابع قوانینی که گفته شد نیست. یعنی er یا es نمی گیرد.

 
1. The lunch was ………..than the breakfast. 
a) good 
b) better * 
c) as good as 
d) best

2. Mary is …………. student in her class. 
*a) the best 
b) better 
c) good 
d) as good as

3. It is………..story book that I have ever read. 
a) best 
b) worse 
c) better than 
d) the worst *

4. This is………. school in this city. 
a) best 
b) the best * 
c) better 
d) good

(bad- worse- worst)
صفت تفضیلی و عالی در صفت bad به صورت زیر است: 

(bad- worse- worst)

 
1. Your handwriting is ………. my handwriting. 
a) bad 
b) worse than * 
c) the worst
d) as badly as

2. I can not read what john has written. He has the ………handwriting in the class. 
a) best 
b) least 
c) most 
d) worst *

3. This is ………. story book that I have ever read. 
*a) the worst 
b) bad 
c) worst
d) worse than

4. I did not like the dinner. It was……….one. 
a) the worst * 
b) bad
c) worst 
d) worse than

 

 

 
Much , many 
much و many در صفت تفضیلی، more در صفت عالی most می شود.

 
1. Reza has ………. book than his friends 
a) much 
b) many 
c) more * 
d) the most

2. Mary has ………. friends of all. 
Of all در اینجا نشان دهنده چند چیز است که نشان دهنده صفت عالی است. 
a) more 
b) the most * 
c) much 
d) many

3. An armchair is ………. comfortable of all. 
a) the most * 
b) more 
c) much 
d) many

4. Tehran is ………. important city in Iran. 
a) more 
b) much 
c) most 
d) the most *

ترتیب قرار گرفتن کلمات در یک جمله 
برای ساختن یک جمله انگلیسی به صورت زیر عمل می کنیم: 
( قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل + فاعل ) 
توجه: قید تکرار usually- always و …. بعد از فاعل و فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

 
1. Ali ate…………
a) quickly the sandwich over there 
b) quickly over there the sandwich 
c) the sandwich quickly over there * 
d) the sandwich over there quickly

2. Does ………. his homework carefully? 
a) always he do 
b) always do he 
c) he do always 
d) he always do *

3. The teacher………. 
a) taught the lesson carefully yesterday * 
b) taught the lesson yesterday carefully 
c) the lesson taught carefully yesterday 
d) yesterday taught carefully the lesson

4. The old man was walking……….. 
a) slowly in the park this morning * 
b) in the park slowly this morning 
c) slowly this morning in the park 
d) this morning slowly in the park

Question tag
سؤالی کوتاه با People – crowd – The police / set , used 

Question tag جملات سؤالی کوتاه

برای یافتن سؤالی کوتاه: 
١) اگر جمله مثبت باشد سؤالی کوتاه منفی می شود و بالعکس. یعنی اگر جمله منفی باشد سؤالی کوتاه مثبت می شود.
٢) اگر در جمله فعل کمکی وجود داشت از خود این افعال کمکی استفاده می شود در غیر این صورت از do و does برای زمان حال و از did برای زمان گذشته استفاده می شود.
٣) به جای اسم از ضمیر فاعلی مناسب استفاده می کنیم.

 
1.Reza spoke to the teacher yesterday morning,……….. 
a) didn’t he * 
b) did he 
c) did Reza 
d) didn’t Reza

2.I never write my homework with a pencil…………? 
a) don’t you 
b) do you 
c) don’t I 
d) do I *

3. The teacher speaks English fast…………..? 
a) didn’t he 
b) does he 
c) did he 
d) doesn’t he *

4. Parvin was running in the yard………….? 
a) wasn’t she * 
b) was she 
c) did she 
d) does she
دو نکته در مورد سؤالی کوتاه:
١) در جملات شرطی سؤالی کوتاه را بر مبنای main clause یا جواب شرط می سازیم.
٢) قیود تکرار نیمه منفی مانند rarely, seldom, hardly در جمله باشد را کاملاً منفی فرض می کنیم پس سؤالات کوتاه را مثبت می سازیم.
۱٫ If she comes here, she will see her sister,…….? 
a) doesn’t she 
b) does she 
c) won’t she * 
d) will she

2. The man can hardly walk………….? 
a) can’t he 
b) can he * 
c) can’t the man 
d) can the man

3. If you came he would study………….? 
a) didn’t you 
b) wouldn’t you 
c) wouldn’t he * 
d) didn’t he
دو نکته دیگر در مورد سؤالی کوتاه 
سؤالی کوتاه I am می شود: aren’t I 
جملاتی که با some one, nobody, everybody و… شروع می شود در سؤالی کوتاه از ضمیر فاعلی they استفاده می کنیم.
۱٫ I am a teacher……….? 
a) am not I 
b) am i 
c) aren’t I * 
d) are you

2. Nobody phoned while I was out………? 
a) did they * 
b) didn’t they 
c) didn’t he 
d) doesn’t he

در سؤالی کوتاه از ضمیر فاعلی they استفاده می کنیم. Nobody در جمله منفی است و گزینه a درست است.

۳ .Every body attended the meeting………….? 
* a) didn’t they 
b) doesn’t he 
c) did they 
d) didn’t he

4. Some body borrowed my coat yesterday…………? 
a) don’t they 
b) didn’t they * 
c) did they 
d) do they

 

سؤالی کوتاه با set , used to

1. She set the table for lunch……….? 
a) does she 
b) doesn’t she 
c) did she 
d) didn’t she * 
Set در تست شماره ۱ زمان گذشته می باشد زیرا اگر زمان حال بود s سوم شخص مفرد می گرفت

۲٫ She used to be a good tennis player………….? 
a) did she 
b) didn’t she *
c) does she
d) doesn’t she

used to عادتی است در زمان گذشته که اکنون ترک شده است پس در سؤالی کوتاه از فعل کمکی did استفاده می کنیم. 
۳٫ John read the story from beginning to the end………….? 
a) doesn’t 
b) does he 
c) didn’t he *
d) did he

4. Mary put on her warm cloths…………….? 
a) doesn’t she 
b) didn’t she* 
c) does she 
d) did she
وجود People – crowd – The police در جملات سؤالی کوتاه 
People – crowd – The police اسامی جمع هستند و در سؤالی کوتاه باید از ضمیر فاعلی they استفاده کنیم.
تست:

 
1) The police never found the money stolen in the robbery………? 
a) didn’t he
b) did he 
c) didn’t they
d) did they *

2) People usually don’t like being in crowded places,………..? 
*a) do they
b) don’t they 
c) does he
d) doesn’t he

3) The crowd attended the meeting eagerly,……………? 
a) don’t they 
b) do they
c) didn’t they *
d) did they
وجه مجهول “Passive case” / جملات مجهول / معلوم و مجهول 
وجه مجهول “Passive case” 
برای مجهول کردن یک جمله معلوم: 
۱) مفعول را به اول جمله و به جای فاعل قرار می دهیم. 
۲) فعل To be مناسب با زمان جمله را اضافه می کنیم. 
۳) قسمت سوم فعل (P.P) را اضافه می کنیم. 
توجه: فاعل جمله را می توان با حرف اضافه by به آخر جمله اضافه کنیم.

 
1) A: did you clean the room? 
B: No, it……………tomorrow. 
a) will clean 
b) cleans 
c) will be cleaned (قسمت سوم فعل) *
d) is cleaning

2) The film ……… in this building on Mondays. 
a) show 
b) are shown * 
c) were shown 
d) are showing

3) The English language………..in a lot of countries nowadays.→ اشاره به زمان حال دارد.
a) is speaking 
b) has spoken 
c) is spoken * 
d) was speaking

4) When I was very small I …………. in the park one afternoon. 
a) had lost 
b) have lost 
c) lost
d) was lost *
جملات مجهول 
اگر فاعل جمله به صورت شیء باشد در آخر جمله مجهول آن را با یکی از حروف اضافه in، with می نویسیم.
۱٫ The room was filled………..smoke. 
a) by 
b) with * 
c) at 
d) on 
Smoke فاعل جمله است.

۲٫ The lock was covered ………. paint. 
a) with * 
b) by 
c) at 
d) on

3. Pepper was contained …………. the food. 
a) with 
b) in * 
c) at
d) by

4. The sea was polluted…………oil. 
a) by 
b) on 
*c) with
d) in
معلوم و مجهول 
Money- homework یک اسم غیر قابل شمارش است و باید با فعل to be مفرد به کار رود. ولی دلار، مارک و ریال قابل شمارش است. 
تست
۱٫ A lot of money ………… to be spent on repairs to the house. 
a) needed * 
b) need 
c) are needed 
d) has needed

2. How much homework…………. by the students. 
a) are done 
b) is done * 
c) is doing 
d) are doing

3. How many dollars ……………… on educational programs? 
a) should spend 
b) spend 
c) are spending * 
d) should be spent

ضمایر موصولی Relative pronouns 
ضمایر موصولی Relative pronouns 
whose 
ضمایر موصول ضمایری هستند که دو یا چند جمله را به هم ارتباط می دهند.
whose ضمیر موصولی است که حالت مالکیت را بیان می کند.
اسم مورد تملک + whose + انسان

۱٫ The children ………… painting prize were given ten pounds each.
a) who 
b) that 
c) what 
d) whose *

2. The writer………….works are always admired by people all over the world is William Shakespeare. 
a) whose * 
b) whom 
c) which 
d) who

3. Amin……… father works in this department store is in our class. 
a) that 
b) which 
c) whose * 
d) whom

4. The man over there………. name I don’t remember is an artist. 
a) who
b) whose *
c) whom 
d) that

 

 

Who 
Who ضمیر موصولی می باشد که مرجع آن شخص است در حالت فاعلی :
فعل + who + شخص

 
1- The writer ………..has written this interesting story is very famous. 
a) whose 
b) whom 
c) which 
d) who *

2- The mechanic ……..is repairing the car is his friend. 
a) whose 
b) whom 
c) who * 
d) which

3- I don’t like people ……… lose their tempers easily. 
a) whom 
b) who * 
c) whose 
d) which

4- The man ………..telephoned you lives in this house. 
a) whose 
b) whom 
c) who * 
d) which

whom
مرجع whom شخص است در حالت مفعولی:
فاعل + whom + شخص

 
1- The boy ……….you were quarreling with is my cousin. 
a) whose 
b) whom * 
c) which 
d) what

2- The lady ……….. I expected hasn’t com in yet 
a) whose 
b) which 
c) whom * 
d) what

3- The man …………. They employed has blue eyes. 
a) whose 
b) which 
c) where 
d) whom *

4- The man ………..they employed has blue eyes. 
a) whose 
b) whom * 
c) which 
d) when

which
مرجع which شیء و یا حیواناتی می باشد در حالت فاعلی و مفعولی.
فعل یا فاعل + which + شیء یا حیوان

 
1- The car ………..was talking us to the airport broke down. 
a) which * 
b) who 
c) whose 
d) whom

2- The ladder on ………. I was standing began to slip. 
a) whose 
b) where 
c) which * 
d) that

3- The cars …………were fixed yesterday are over there. 
a) which * 
b) who 
c) whore 
d) whom

4- The letter ……… he has written is in his room. 
a) who 
b) whom 
c) which * 
d) whose

اگر بعد از ضمیر موصولی who، which، that یک فعل to be قرار گرفت، در صورت حذف ضمیر موصولی باید فعل to be بعد از آن هم حذف شود.
Who are playing = playing.
Who was injured = injured

 
1- The boys ………football are my friends. 
a) play 
b) playing * 
c) plays 
d) are playing

2- The man ……….in the accident was taken to hospital. 
a) who injured 
b) injured * 
c) whom injured 
d) that injured

3- The picture ………… yesterday is over day. 
a) was drawing 
b) were drawn 
c) which was drawing 
d) drawn *
ضمایر ملکی / ضمایر مفعولی / ضمایر انعکاسی – تأکیدی
ضمایر ملکی
ضمایر ملکی عبارتند از: ours → main .Yours → yours. His, her، its، their. این ضمایر در جمله جانشین (اسم+ صفت ملکی) می شوند و بعد از ضمایر ملکی اسم قرار می گیرد.

۱- When you telephone, I was talking to a friend of …… 
a) I 
b) my self 
c) me 
d) mine * 
a + اسم + of ← بعد از آن ضمیر ملکی قرار می گیرد.

۲- My car is blue but …… is not. 
a) your 
b) yours * 
c) you 
d) yourself

3- A: Are these your pens? 
B: No, ….are blue. 
a) our 
b) us 
c) we 
d) ours *

4- A: Is this brother’s umbrella? 
B: No,….. isn’t the table. 
a) my 
b) mine 
c) him 
d) his *

ضمایر مفعولی
بعد از فعل از ضمیر مفعولی استفاده می کنیم که عبارتند از:
Me, you, him, her, it, us, you, them

 
1- Mary and her sister are my best friends. I respect ……….very much. 
a) they 
b) themselves 
c) theirs 
d) them *

2- Our grandfather told john and ………an interesting story. 
a) I 
b) me * 
c) my self 
d) mine
3- The man charged ………..five dollars. 
a) I 
b) mine 
c) my self 
d) us *

4- He wished ……… a pleasant journey. 
a) we 
b) us * 
c) our 
d) ourselves

 

 

 
 

ضمایر انعکاسی – تأکیدی
ضمایر انعکاسی عبارتند از:
Myself- yourself- himself- herself- itself- ourselves- yourselves- themselves

 
1- The house ……… is beautiful, but the surrounding are rather un pleasant. 
a) itself * 
b) him self 
c) herself 
d) themselves

2- Our grandfather told john and ………..an interesting story. 
a) I 
b) me * 
c) myself 
d) mine
کاربرد ضمیر مفعولی: بعد از حرف اضافه به کار می رود.

کدام گزینه از نظر دستوری غلط است؟

 
1- It is cold; take your coat with yourself.
a) it 
b) take 
c) with 
d) yourself * 
بعد از حرف اضافه with باید از ضمیر مفعولی استفاده شود نه از ضمیر انعکاسی و به جای yourself باید جمع قرار بگیرد.

۲- I took my brother out with ……..to do some shopping. 
a) I 
b) me * 
c) mine 
d) my self

3- He doesn’t go near dogs, because he is afraid …….. . 
a) of they 
b) to them 
c) of them * 
d) them to

4- what was the film like? 
It was amusing for ……… to watch that film. 
a) I 
b) me * 
c) my 
d) mine

 
حرف تعریف معین the / ساختار صفت بعد از فعل to be / فرق میان no و any
حرف تعریف معین the
قبل از قسمتی از روز از حرف تعریف the استفاده می شود. مثل:
in the morning, in the evening, in the after noon.
قبل از صفات ملکی و روزهای هفته از حرف تعریف the استفاده نمی کنیم. مثل: on Monday

1- Our grand father often says his prayers early in ……… morning. 
a) a 
b) an 
c) —– 
d) the *

2- My mother will meet ………..my English teacher on ……….. Monday. 
a) ——/ —— * 
b) the / the 
c) ——- / the 
d) the / ——-

3- They arrived in Tehran in ……..afternoon. 
a) —— 
b) the * 
c) a 
d) an 
در شهرها و کشورها ازthe استفاده می شود.

۴- They haven’t seen each other since ……… march. 
a) the 
b) a 
c) ——- 
d) an 
در ماهها و سالها و فصول سال the به کار نمی رود و همچنین اسم اشخاص.

۵- I have com to see ……. Jack and his family. 
a) a 
b) —— * 
c) the 
d) an

6- They arrived in ………. Tehran in the morning. 
a) the 
b) a 
c) an 
d) —— *

7- Which sentence is grammatically wrong? 
a) I didn’t listen to the news last night. 
b) We get heat front the sun. 
c) I have come here to see the Mary * 
d) With this sentence on the blackboard.

ساختار صفت بعد از فعل to be 
به ساختار زیر توجه کنید: 
فعل با to + ( مفعول یا for) + صفت + فعل to be + it

کدام گزینه از نظر دستوری اشتباه است؟

۱- A: what was the film like?
1 2 
B: it was boring to me to much that film.
3 4
گزینه ٣ درست است چون مفعول ما یعنی me همراه to نمی آید بلکه باید با for همراه باشد.

۲- Is it possible ……… to read a book in a dark room? 
a) for he 
b) to him * 
c) for him 
d) to he

3- It is not difficult for a good student ……… good marks. 
a) get 
b) to get * 
c) getting 
d) got

۴- کدام گزینه از نظر گرامری درست است؟ 
a) It is easy for he to find a job. 
b) It is important he on time. 
c) It is necessary for him to stand in line. * 
d) It is safe to him swimming in this river

فرق میان no و any
No در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد. 

Any در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد. 
هر دو جمله را منفی می کند و بعد از آنها اسم قابل شمارش قرار می گیرد و جمع و هم اسم غیر قابل شمارش و مفرد.

۱- There is ……… paper on the desk. 
a) any 
b) few 
c) many 
d) no

2- There aren’t ………… students in the classroom. 
a) no 
b) any * 
c) some 
d) much

3- A: did any body telephone me in the morning? B: No,…….. telephoned you in the morning. 
a) every body 
b) some body 
c) any body 
d) no body *

4- John wanted to buy a new car, but he didn’t have …….money. 
a) any * 
b) no 
c) some 
d) many
زمان حال ساده / زمان حال استمراری / ماضی نقلی / وجود قیود زمانی در ماضی نقلی 
زمان حال ساده 
زمان حال ساده برای بیان عملی است که به صورت تکرار و یا عادت انجام می شود و وجود قیود تکرار می تواند یکی از نشانه های این زمان باشد. 
Usually- always- generally
1- How much ……… you generally pay for a pair of shoes? 
a) do * 
b) dose 
c) was 
d) were

2- We ……… ten new words every day. 
a) learns 
b) learned
c) learn * 
d) to learn

3- He ……… to Washington once a week. 
a) drives * 
b) driving 
c) drove 
d) driven

4- Water ……… at 100 cc 
a) boil 
b) is boiling 
c) boils * 
d) to boil

 

زمان حال استمراری 
زمان حال استمراری در بیان عملی است که هم اکنون و در حال حاضر در حال انجام است. وجود قیود زمانی می تواند نشانه این زمان باشند. 
(at this moment, at present- now)

 
1- At present they ……… many new highways in Tehran. 
a) build 
b) built 
c) are building * 
d) to build

2- He ……..pepper on his egg now. 
a) puts 
b) has put 
c) put
d) is putting *

3- I see that you ……….your new Suit now. 
a) wear
b) are wearing *
c) wears
d) wore

4- The weather ……… better and better. 
a) got
b) gets 
c) is getting * 
d) get

وجود افعال 
(Look! Be quiet! Listen! Be careful!)
در جملات حال استمراری

 
1- Be quiet! The body …… 
a) is sleeping *
b) sleeps
c) had slept
d) sleeps

2- Look! The man ………. after the train. 
a) runs
b) has run
c) run
d) is running *

3- Look! The cat ……….. To climb that tell tree. 
a) try 
b) tries
c) is trying * 
d) to try

4- Listen! Some one ……… at the door. 
a) is knocking * 
b) knock 
c) knocks 
d) to knock

ماضی نقلی 
این زمان برای بیان عملی است که در وقت نامشخص در گذشته آغاز شده و اثر آن تا زمان حال باقی است. 
طرز ساختن این زمان: since و for قید زمانی + قسمت سوم فعل+ have و has + فاعل 
مبدأ زمان: since، طول زمان: for

1- He is tired, because he …….. football since afternoon. 
a) have played
b) has played *
c) had played 
d) played 
جمله ای که قبل از because قرار گرفته زمان حال ساده است و جمله ای که بعد از because قرار می گیرد باید ماضی نقلی باشد.

۲- John is unhappy because he ……….his money. 
a) lost 
b) have lost 
c) has lost * 
d) lose

3- She …….. here since 1948. 
a) worked
b) have worked 
c) has worked * 
d) was working

4- I ……… in Greece since 1976. 
a) have lived *
b) lived
c) has lived 
d) was living

وجود قیود زمانی در ماضی نقلی 
ماضی نقلی یک سری علائم دارد. مثل: 
(several times- yet- so for- up to now)

 
1- I ……… to him a bout it several times. 
a) have spoken *
b) am speaking 
c) speak
d) spokes

2- She …….. English for 8 years. 
a) studied
b) have studied 
c) has studied* 
d) studying

3- We …….. ۱۷ lesson so for. 
a) have learned * 
b) has learned
c) learned 
d) were learning

4- Ali ……..yet 
a) didn’t come 
b) haven’t come 
c) hasn’t come *
d) wasn’t coming

زمان گذشته ساده “Simple past tense” / ماضی بعید “Past perfect tense” 
زمان گذشته ساده “Simple past tense” 
این زمان برای بیان عملی است که در وقت مشخص، در گذشته آغاز شده و پایان یافته باشد. 
طرز ساختن زمان گذشته ساده 
قید زمان + بقیه جمله + قسمت دوم فعل یا قسمت گذشته فعل + فاعل 
Yesterday, last, ago مهم ترین قیود زمان هستند.
تست:

 
1) The plane …………Shiraz last night at midnight. 
a) leave 
b) leaves 
c) left * 
d) have left 
*وجود قید زمان last night نشان دهنده زمان گذشته ساده است. گزینه c گذشته leave می باشد. نیمه شب گذشته هواپیما شیراز را ترک کرد.

۲) We ………..our dinner half an hour ago. 
a) finishes 
b) were finished 
c) had finished 
d) finished * 
*وجود قید زمان ago نشان دهنده زمان گذشته ساده است و گزینه d درست است.

۳) Yesterday I ……….to the library to borrow a book. 
a) went * 
b) go 
c) am going 
d) to go
*yesterday در اول جمله آمده است چون قید زمان برای تأکید می تواند در اول جمله قرار بگیرد. گزینه a درست است زیرا went گذشته go است. دیروز من رفتم به کتابخانه که یک کتاب قرض بگیرم. با توجه به قید زمان جمله گزینه a درست است.
۴) he went to the restaurant and ………..some food. 
a) order 
b) ordered * 
c) to order 
d) orders
*با توجه به جمله اول که می گوید او رفت به رستوران باید توالی زمان ها را رعایت کنیم. 
گزینه b را انتخاب می کنیم. بعضی از فعل های ما با قائده هستند و بعضی ها بی قائده هستند. افعال با قائده با گرفتن d یا ed به فرم گذشته تبدیل می شوند. افعال بی قائده شکل و قیافه افعال خودشان می شود و بایستی آن افعال را حفظ کنیم.

ماضی بعید “Past perfect tense” 
این زمان برای بیان عملی است که در زمان گذشته و قبل از یک عمل دیگر به وقوع پیوسته باشد که اولین عمل را به ماضی بعید و دومین عمل را به گذشته ساده می نویسیم: 
……. +( P.P) قسمت سوم فعلhad+ + فاعل 
وقتی دو تا عمل در گذشته اتفاق بیافتد اولی به ماضی بعید و دومی را به گذشته ساده می نویسیم. دیشب قبل از اینکه بخوابم مسواک زدم. دو تا عمل را در یک گذشته انجام دادم. پس مسواک زدن دورتر و ماضی بعید بوده که به ماضی بعید می نویسیم و دومین عمل رفتن به رختخواب بوده که به گذشته ساده می نویسیم. چون این زمان همیشه با ساده دیگری همراه است باید با دقت بیشتری عمل کنیم. 
تست:
۱) John passed the exam because he ………. enough before taking it. 
a) had studied * 
b) has studied 
c) would study 
d) was studying

*جمله قبل از because زمان گذشته است و بعد از آن ماضی بعید استفاده می کنیم. 
جان امتحانش را پاس کرد چون درس هایش را قبل از امتحان خوب مطالعه کرده بود. پس اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم یعنی خوب درس خوانده و بعد امتحان داده است. امتحان دادن را به گذشته ساده می نویسیم. پس گزینه a درست است.

۲) I ………..the rooms before they arrived. 
a) cleaned 
b) had cleaned * 
c) cleaning 
d) have cleaned

*قبل از اینکه آنها برسند من اتاقم را تمیز کرده بودم. دو تا عمل در گذشته انجام دادم. اول تمیز کردن اتاق ها بوده، دومین عمل رسیدن آنها بوده است. اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم و جلوی before گذشته ساده قرار گرفته است. پس با توجه به جمله این که بعد از before آمده است و گذشته ساده است پس گزینه b درست است.

۳) The lady ………..the dinner before her husband arrived. 
a) will cook 
b) had cooked * 
c) would cook 
d) has cooked 
*آن بانو قبل از اینکه شوهرش برسد غذا را پخته بود. جمله بعد از before گذشته ساده است و پشت آن ماضی بعید قرار می گیرد. گزینه b درست است.

۴) The guests left after they ………… lunch. 
a) have eaten 
b) eat 
c) ate 
d) had eaten *
*مهمان ها بعد از اینکه ناهارشان را خورده بودند رفتند. پس مهمان ها دو تا کار انجام دادند اول ناهار خوردند بعد رفتند. عملی که اول انجام دادند خوردن ناهار بوده است پس باید ماضی باشد و عملی که بعد از آن انجام شده گذشته ساده است. پس گزینه d درست است.

 

افعال ربطی ” Linking verbs / جمله اسمیه / Suggest
افعال ربطی ” Linking verbs
افعال ربطی (Linking verb) به شرح زیر می باشند و بعد از آنها صفت قرار می گیرد:

 

احساس کردن

بودن

مزه دادن

Feel

To be

Taste

به نظر رسیدن

بو دادن

Look, Seem, Sound

Smell

 
بعد از هر فعلی از قید استفاده می کنیم به جز در مورد افعال ربطی. بعد از این افعال ربطی باید صفت به ئکار ببریم. 
تست:

۱) Yesterday your brother was sad but today he seems ……………. 
a) happily 
b) sad 
c) happy* 
d) sadly
*seem یک فعل ربطی است و بعد از یک فعل ربطی باید صفت قرار بگیرد چون در جمله but آمده است باید آن تضاد بین دو جمله ایجاد بشود. دیروز برادر شما ناراحت بود اما امروز خوشحال است. بین دو گزینه که صفت است گزینه c را انتخاب می کنیم.
۲) He has worked very hard all day long and now he feels very………….. 
a) surprised 
b) tired* 
c) angrily 
d) sadly

*feel یک فعل ربطی است و باید از صفت استفاده کنیم و گزینه a و b درست است اما با توجه به معنی جمله (او تمام روز سخت کار کرده است و اکنون احساس می کند خیلی خسته است.) گزینه b درست است.

۳) I wouldn’t buy that guitar. It sounds a bit ……… 
a) cheap 
b) cheaply 
c) expensively 
d) costly*

*از بین ۴ گزینه، گزینه d درست است. بعضی از کلمات هستند که علی رغم اینکه ly دارند ولی قید حالت نیستند. گزینه d قید حالت نیست بلکه صفت است.

۴) This tastes …………… what in it? 
a) quietly 
b) sadly 
c) friendly 
d) delicious*

*چه چیزی توی آن هست. گزینه b و c صفت است ولی با توجه به معنی c را نمی زنیم. این خیلی مزه لذیذی می دهد چی توی آن ریخته اید. گزینه d درست است. Taste یک ف

پاسخ دهید

1 نظر

manicure  ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۶:۱۶:۴۸

It's an remarkable article in support of all the online viewers; they will get benefit from it I am sure.