تبلیغات

آموزش زبان انگلیسی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی

آموزش زبان انگلیسی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی

دانلود کتاب انگلیسی پیش دانشگاهی

۱ – یکی از مهارت های خواندن، توجه به عناوین پاراگراف های متن (paragraph Headings) است. نویسنده «در متون بلند» برای راهنمایی کردن خواننده از عناوین استفاده می نماید. عناوین، متن را به قسمت های کوچک تر تقسیم نموده و به خواننده کمک می کند تا اطلاعات خاص را سریعتر بیابد. 
۲ – یکی دیگر از مهارت های خواندن، پی بردن به معنای کلمات ناآشنا، از طریق توجه به نشان (cues) موجود در متن است. در بعضی متون نویسنده از طریق معنی کردن (defining) یا بیان مجدد مفاهیم ( restating) با استفاده از علائم نشانه گذاری ( punctuation marks) تلاش می کند مفاهیم مشکل را برای خواننده آسان کند.

A – key words in defining 
(لغات کلیدی جهت تعریف) 
این لغات از قبیل refersto – what this means as – meaning – means – are – is و is/are defined به معنای هست – معنی می دهد – رجوع می دهد به ، می باشد. مانند :
The heart is the organ miside your chest that sends blood around your body. 
B- use of signal words / phrases to restate 
(استفاده از کلمات یا عبارات نشانه ای) 
از این کلمات یا عبارات می توان that is , in other words – or با علامت e.i را ذکر کرد که به معنای یا – به عبارت دیگر و بدین معنی است، می باشد . مانند:
The exercise should be more reasonable , i.e lighter. 
ورزش باید منطقی تر باشد یعنی (i.e) سبک تر. 
C- use of punctuation marks to define/ restate 
(استفاده از نشانه های علامت گذاری جهت تعریف یا بیان مجدد) 
از این نشانه ها می توان کاما (,) – خط تیره ( – ) و پرانتز ( ) را ذکر کرد. 
مانند مثال زیر که داخل پرانتز معنی کلمه skull توضیح داده شده است.
Doctors say he has broken his skull (the bony part of the head that protects the brain)
پزشکان می گویند او جمجمه اش شکسته است.( قسمت استخوانی سر که از مغز محافظت می کند)

دستور زبان (گرامر)

مبحث گرامری این درس ( adverbial clauses) یا همان (قضایای قیدی) می باشد، که در زیر به توضیح در مورد آن می پردازیم.
۱ – به یک گروه از کلمات مرتبط به هم که یک فعل و یک فاعل دارد clause یا عبارت می گویند.
۲ – adverbial clause یا عبارت قیدی عبارتی است که به عبارت اصلی یا main clause متصل می شود و کار آن مانند یک قید است که اطلاعاتی اضافی در مورد زمان ، مکان ، رفتار و غیره را از اتفاقی که افتاده به ما می دهد.
۳ – conjunction یا حرف ربط کلمه ای است که دو قسمت یک جمله را به هم متصل می کند. 
۴ – کلمات (when به معنای وقتی که )، (As به معنای زمانی که یا چون که )، (since به معنای چونکه یا از وقتی که ) و (whether……….or به معنای چه ……….و یا ) کلماتی ربط دهنده هستند که با یک سری کلمات همراه شده و عبارت قیدی را می سازند و به عبارت اصلی متصل می کنند.
۵ – (when: وقتی که) کلمه ربطی است که اگر کاری بعد از کار دیگر اتفاق بیفتد از آن استفاده می کنیم. گاهی از این کلمه ربط جهت اتصال دادن دو کار که در یک زمان اتفاق می افتند نیز استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
Some people change their habits when they get older. 
بعضی از مردم وقتی که پیرتر می شوند عادت هایشان را تغییر می دهند.
۶ – (as: زمانی که ) در چند نوع عبارت قیدی به کار می رود که عبارت اند از :
برای بیان زمان : اگر دو چیز در یک زمان رخ دهند.
برای بیان دلیل : زمانی که بخواهیم دلیل چیزی را بیان کنیم و کلمه معادل آن because می باشد.
برای بیان نسبت : به معنای (در همان دوره زمانی) مانند as people get older 
برای بیان مقایسه : مانند به سرعتی که شما می توانید as fast as you can 
7- (since: چونکه) برای بیان دلیل و علت به کار می رود، اما در بعضی از عبارت های since به معنای از وقتی که ، نیز به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

Since I didn’t feel well , I didn’t go to party last night. 
Since:حرف ربط 
Since I didn’t feel well:عبارت قیدی 
I didn’t go to party last night:عبارت اصلی 
من دیشت به مهمانی نرفتم چون حالم خوب نبود.

I have been living in Tehran Since I was fourteen. 
I have been living in Tehran:عبارت اصلی 
Since:حرف ربط 
Since I was fourteen:عبارت قیدی

من زمانی که چهارده ساله بودم در تهران زندگی کرده ام.
۸ – (wehter …. Or : چه …… و یا ) ارتباط دهنده ای است که در عبارت های قیدی به کار می رود و بیانگر آن است که (نه این موضوع مهم است و نه آن یکی) و نتیجه در هر صورت یکی است به مثال زیر توجه کنید:

You ll have to finish your work whether you like it or not. 
You ll have to finish your work:عبارت اصلی 
whether – or:حرف ربط 
you like it or not:عبارت قیدی

شما مجبورید این کار را تمام کنید چه آن را دوست داشته باشید و چه دوسته نداشته باشید

اکنون به چند مثال دیگر از عبارت های قیدی توجه کنید. 
AS I was getting off the bus I saw Mary waiting for me. 
I started learning English since I was 6 years old. 
I couldn’t joni you since I was ill. 
Mary was eating dinner when we arrived home. 
Doctor should visit you whether you like or not. 
You can enjoy exercising whether you are young or old.

نقش جمله

جمله ها چه به طور مجزا و چه در متن نقش های متفاوتی دارند. در زیر شما با دو نقش زبانی آشنا می شوید.
۱ – (Describing = وصف کرد) هنگام توصیف کردن نویسنده سعی می کند اطلاعاتی را در مورد اشخاص، چیزها، مکان ها، فعالیت ها به خواننده بدهد. معمولاً د ر این نوع توصیف کردن یکی از شکل های فعل to be با یک یا چند صفت همراه اسم بیان می شود . مانند :
The heat is the strongest muscle in your body. 
2 – (Explaining = توضیح دادن) نویسنده سعی می کند تا با آوردن دلیل یا ذکر جزئیات یا توضیح دادن در مورد چیزی یا مطلبی ، درک و فهم آن را برای خواننده آسان تر کند. مانند :
Exercise is important because it peoples boodies and minds healty.

تمرین : 
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید. 
۱٫ I have not seen mary …….she left here with her husband. 
1) when
2) as
3) since
4) whether

2 . ……… The weather was not fine , we couldn’t go waling. 
1) when 
2) whether
3) neither
4) as

3 . Exercise is good for you …..you are fat or thin.
1)as
2)since
3) when
4) whether

4. ……..you aren’t able to answer, we may ask some one else. 
1) keep
2) keeping
3)kept
4) keeps

5…….. you aren’t able to answer, we may ask some one else. 
1) since
2) whether
3) when
4) or

6. she can touch her toes easily. It means she is very…….. 
۱) flexible
2) reasonable
3) reliable
4) active

7. Having food with a lot of ……causes people extra weight. 
1) nutrients 
2) fat
3) water
4) vitamins

8. when we brath we take air into our …….and send it cut again. 
1) muscles
2) vessels
3) heart
4) lungs

9 – He has a high opinion of himself. He is ….of himself. 
1) perfect
2) efficient
3) proud 
4) reliable

10 . Aerobic exercise helps the heart …..more oxygen to the muscles. 
1) send
2) to sent
3) sent
4) sending

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۳

۶

۱

۲

۴

۷

۲

۳

۴

۸

۴

۴

۱

۹

۳

۵

۱

۱۰

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس دوم:
مهارت های خواندن
(اطلاعات صریح وغیر صریح)

۱٫یکی دیگر از مهارت های خواندن دریافت اطلاعات صریح (Explicit Information) که به روشنی در متن آمده و اطلاعات غیرصریح( Implicit Information) که باید آنها را از متن استنباط نموده است.
۲ – از دیگر مهارت های خواندن حدس زدن معنی کلمات ناآشنا در متن با آگاهی از شیوه های ساخت واژه از طریق افزون پسوندها و پیشوندها است. به چند مثال توجه کنید.
Mation (n) –> motion less (adj) 
React –> reaction (n)

دستور زبان

A- کاربرد فعل همراه مفعول و مصدر بدون to 
1 – افعالی مانند let (به معنای اجازه دادن) و make( به معنای مجبور کردن و باعث شدن) ساختار زیر را دارند.
Verb + object + bare infinitive 
فعل+ مفعول+ to مصدر بدون 
به مثال زیر توجه کنید.
The teacher made me give a speech in the class. 
معلم مرا مجبور کرد که در کلاس سخنرانی کنم. 
My mother makes me go bed early every firday. 
مادر من مرا وادار می کند که هر جمعه زود به رختخواب بروم 
My brother lets me work with his computer. 
برادرم به من اجازه می دهد که با کامپیوترش کار کنم. 
۲ – فعل help نیز از دیگر افعالی است که با این ساختار به کار برده می شود اما آن می تواند با مصدر با to نیز دنبال شود. 
Exercise helps your body (to) us the extra calories that are coming from food. 
ورزش به بدن شما کمک می کند که کالری های اضافی را که از غذا می آیند، استفاده کنید.

B- کاربرد فرم Ing دار فعل بعد از حروف اضافه by جهت بیان روش انجام فعل : 
۱٫ استفاده از by به اضافه فرم ing دار فعل ، روش یا وسیله ای را که جهت انجام کاری به کار می گیریم، نشان می دهد.
You can improve your speaking ability by practicing hard. 
شما می توانید با تمرین زیاد توانایی صحبت کردنتان را بهتر کنید. 
۲ – هنگامی که by به اضافه فرم Ing دار فعل در اول جمله می آید، بعد از آن یک کاما قرار می گیرد.
By + دار فعلingفرم و …… 
By moving too much , you may distract your listener. 
بازدید حرکت کردن، شما ممکن است مخاطبانتان را آشفته کنید.

نقش جمله

۱ – از دیگر نقش های جمله می توان به «تعمیم دادن» (Generalizing) اشاره کرد. 
گاهی شما مطلبی را خیلی اساسی و کلی بیان می کنید که در بیشتر اوقات و نه همیشه حقیقت است. به این نقش کلی گویی یا تعمیم دادن می گویند. این حالت معمولاً با کلماتی از قبیل all every – most و …. بیان می شود. مانند :
Everybody should have some kind of education whether they are rich or poor 
همه باید نوعی از تحصیلات را داشته باشند چه ثروتمند باشند چه فقیر. 
۲ – نقش دیگر جمله که در این درس به آن اشاره شده «دادن دستورالعمل» (Instruchin) می باشد. در این حالت نویسنده دستورالعمل هایی را به خوانند می دهد. این گونه جملات معمولاً با یک فعل امری شروع می شوند. 
Try to include personal stories or recent events to add fun to your speech. 
سعی کنید داستان های شخصی یا اتفاقات اخیر را به سخنرانی خود اضافه کنید تا به آن مزه ای داده شود.

تمرین 
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید. 
۱٫ Aerobic exercise helps the heart ……… more oxygen to the muxcles. 
1) to send
2) sending
3) sent
4) be sent

2. A group of people watching or listening to something are called …….. 
۱) audience
2) conference
3) meeting
4) speech

3. The boss ….. the importance of night working to the workers. 
1) communicated
2) concentrated
3) emphasized
4) distracted

4. I don’t let you …. To school because you are ill today. 
1) go 
2) to go
3) going
4) gone

5. Exercise can help you …… yourself at a healty weight. 
1) Keeping
2) Kept
3) To keeping
4) Keep

6. By……..deeply several times,you can control your ner vousness. 
1) breath
2) breathing
3) practicing
4) practice

7. You can improve your speaking obility by …. In front of a mirror. 
1) speak
2) speaking
3) spoke
4)spoken

8. By …. Formal colthes, you will show respect to your oudience. 
1) wear
2) to wear
3) werning
4) weared

9. Asking questions can make the audience….. on your speech. 
1) concentrate
2) concentrated
3) concentrating
4) to concentrate

10. Let your audience ….. your question. 
1) to ask
2) asked
3) asking
4) ask

پاسخ

 

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۱

۶

۲

۲

۱

۷

۲

۳

۳

۸

۳

۴

۱

۹

۱

۵

۴

۱۰

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سوم :
مهارت های خواندن
(Adjective clause -Adjective phrase )

1 – یکی از مهارت های خواندن درک روابط میان بخش های مختلف متن از طریق شناسایی ضمایر و مراجع آن هاست.
۱ – کلمه های نشان دهنده تضاد مانند:
(although = اگرچه)
(though = گرچه)
(unlike = برعکس)
(even= حتی)
(Instead of = به جای)
و … و کلمات اطراف واژه ناآشنا شما را در پی بردن به معنی آن کلمات یاری می دهد.

دستور زبان

مبحث گرامری این درس عبارت وصفی کوتاه شده می باشد که در زیر به توضیح در مورد آن می پردازیم.
۱٫ گروهی از کلمات مرتبط به هم که فاعل و فعل ندارند یک Phrase یا عبارت نامیده می شوند.
۲٫ Adjective clause یا عبارت وضعی که دارای فاعل و فعل است مانند یک صفت عمل می کند تا اطلاعاتی را در مورد شخصی یا چیزی بدهد.
۳ – Adjective clause را می توان به Adjective phrase به دو طریق کوتاه نبود. به این منظور اگر فعل جمله در قضیه وصفی از مشتقات فعل tobe باشد می توان با حذف آن و حذف ضمیر موصولی(that , which , who , …) جمله را بیان کرد. اما اگر در قضیه وصفی فعل جمله ، فعل دیگری به جز مشتقات to be باشد امکان حذف فعل وجود ندارد. در این صورت ضمیر موصولی ( مانند that , which , who…) حذف می شود و فعل جمله به صورت Ing دار نوشته می شود.
اکنون با آوردن مثال در مورد نکات دستوری بالا توضیح بیشتری داده می شود. 
مثال : 
Heat which is trapped in the atmosphere causes the earth to get warmer. 
which is trapped in the atmosphere:adjective clause 
Heat trapped in the atmoshper causes the earth to get warmer. 
trapped in the atmoshper:Adjective phrase 
در عبارت وصفی کوتاه شده ضمیر موصولی which و فعل جمله که از مشتقات فعل to be می باشد یعنی is حذف شده است. 
All over the world, there are people who pollute the land, the sea, and the air. 
who pollute the land, the sea, and the air:adjective clause 
All over the world, there one people polluting the land, the sea, and the air. 
polluting the land, the sea, and the air:Adjective phrase 
ملاحظه می کنید که فعل این جمله از مشتقات to be نیست بلکه فعل آن pollute می باشد. برای کوتاه کردن این قضیه وصفی به عبارت وصفی ضمیر موصولی who حذف شده است و فعل به صورت Ing دار یعنی polluting نوشته شده است و یا به عبارت دیگر 
who pollute = polluting

نقش جمله

۱ – یکی از نقش های جمله (Defining = تعریف کردن – بیان مفهوم) می باشد. در این حالت نویسنده می خواهد که مفهوم چیزی را بیان کند تا خواننده بهتر متوجه آن مطلب شود. مانند 
Climate is the average of a regions weather over a period of time. 
آب و هوا یعنی میانگین هوای یک منطقه در طی یک دوره زمان. 
۲ – از دیگر نقش های جمله می توان به (speculatin = حدس زدن) اشاره کرد. وقتی که شما اطلاعات کافی در مورد مطلبی ندارید می توانید در مورد آن حدس بزنید. در این گونه جملات اغلب از کلمات احتمال مانند:
(may= ممکن بودن)
(probably= احتمالاً)
(possibly= ممکن بودن ، احتمالاً)
(can = توانستن)
(maybe = شاید)
(perhaps = شاید) استفاده می شود.
The earth could get warmer by itself. 
زمین امکان دارد خودش خود به خود گرم تر شود. 
تمرین : 
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید. 
۱٫In some contries , people ….. trash are punished.
1) produce
2) produced
3) produces
4) producing

2. The photographs …….of the Earth were wonder full.
1) take
2) took
3) taken
4) taking

3. factories ……..cool and oil are a danger to the environment.
1) to burn
2) burning
3) burn
4) burned

4. You don’t have to be …………about the baby. I can take care of him. 
1) concentrated
2) increased
3) confident
4) concerned

5. By …. Glass, paper and metal , we can save materials , enegy , and money.
1) recycling
2) polluting
3)producing
4) concerning

6.Factories……. air pollution must be closed or controlled.
1) cause
2) causes
3) caused
4) cousing

7.The air water, or land in which living things live is called……..
۱) environment
2) pollution
3) atmosphere
4) weather

8. Many greenhouse gases coming from things we do everyday … energy in the atmosphere and make the Earth warmer. 
1) produce
2) trap
3) recycle
4) decrease

9………is the average of a regions weather over period of time. 
1) environment
2) atmosphere
3) climate
4) pollution

10. Many types of plants and animals are in danger of ………because human beings pollute their environments. 
1) organization
2) extinction
3) civilization
4) distraction

پاسخ:

 

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۴

۶

۴

۲

۳

۷

۱

۳

۲

۸

۲

۴

۴

۹

۳

۵

۱

۱۰

۲

 

درس چهارم :
مهارت های خواندن
(کاما- کولون -…)

 

۱- یکی از مهارت های خواندن درک روابط میان بخش های مختلف یک جمله و جمله های متن از طریق علائم نشانه گذاری است در زیر با مهمترین این علائم آشنا می شوید.
(,) کاما : کار این علامت «جداکردن کلمات در یک لیست» می باشد. این علامت قبل و بعد از یک قضیه یا عبارت که اطلاعات اضافی درباره یک اسم که آن را دنبال می کند می آید. (:) کولون : کار این علامت معرفی لیستی از موارد می باشد. همچنین برای «بیان کلمات دقیق شخص» یا به عبارت دیگر «نقل قول مستقیم از شخصی» به کار می رود.
(؛) سمی کولون : کار این علامت «جدا کردن دو قضیه اصلی یا بیشتر» به خصوص آن هایی که بدون حرف ربط یا کاما هستند، می باشد.
(-) دَش : به معنای خط تیره است. کار این علامت «جداکردن یک عبارت از بقیه جمله» می باشد که به این وسیله خلاصه مطلب یا نتیجه مطلب را نشان بدهد. همچنین خط تیره قبل یا بعد از یک عبارت جهت «دادن اطلاعات اضافی» به کار می رود.
۲ – معنی برخی کلمه های ناآشنای موجود در متن را می توان از طریق «تصاویر» و «تخیل» و «آشنایی با آن ها در زبان مادری» حدس زد.

دستور زبان

بحث گرامری این درس درباره حروف ربط در عبارات قیدی می باشد که در زیر به توضیح آن می پردازیم.
الف) کاربرد so,such در عبارات قیدی
۱ – به جملات زیر توجه کنید.
Most earthquakes are so weak that they cause almost no damage. 
بیشتر زلزله ها آنقدر ضعیف هستند که تقریباً هیچ آسیبی را سبب نمی شوند. 
It was such a rainy day that we couldn’t go walking. 
آنچنان روز بارانی بود که ما نتوانستیم به پیاده روی برویم.
So,such در این مثال ها به معنای «آنقدر و آنچنان» هستند و معنای قید یا صفتی را که بعد از آن می آید، شدت می بخشند.
۲ – so قبل از صفت یا اسم می آید و به دنبال آن یک that clause یعنی جمله ای که با that آغاز می شود
So + صفت یا قید+ that + ……. 
۳ – such قبل از صفت همراه اسم می آید و به دنبال آن یک that claue می آید.
Such + صفت یا قید+ اسم + that +……… 
ب) کاربرد too , enough در عبارات قیدی 
۱ – به جملات زیر توجه کنید.
The situation ofter the earthquake was too bad to explain. 
وضعیت بعد از زلزله برای توصیف بسیار بد بود. 
She isn’t old enough to go to school yet. 
او هنوز به حد کافی بزرگ نشده که به مدرسه برود. 
کلمه enough بعد از صفت یا قید در جمله قرار می گیرد و حد کافی را می رساند. کلمه too بر سر صفت یا قید می آید و به آن شدت می بخشد. Too در اینجا به معنای خیلی زیاد می باشد.
۲ – کلمه enough به معنای کافی گاهی قبل از اسم می آید و در این صورت نقش صفت را بازی می کند مانند : 
Enough money پول کافی 
Enough experience تجربه کافی 
۳ – هنگامی که enough بعد از صفت یا قید در جمله بیاید بعد از آن می تواند فعل به صورت مصدر با to قرار گیرد به صورت زیر :
صفت یا قید+ enough + to‌مصدر با + ….. 
به یک مثال دیگر توجه کنید: 
She is experienced enough to get this job. 
او به حد کافی با تجربه هست که این شغل را بگیرد. 
هنگامی که در جمله too بر سرصفت یا قید می آید معمولاً به دنبال آن فعل مصدری با to قرار می گیرد. در این صورت ظاهر جمله مثبت است ولی مفهوم آن منفی است. 
Too + صفت یا قید + to‌مصدر با + …….. 
به این مثال توجه کنید: 
I was too busy to talk to you last week. 
من هفته گذشته خیلی گرفتار بودم که با شما صحبت کنم. و یا بهتر است بگوییم «من هفته گذشته آنقدر گرفتار بودم که نتوانستم با شما صحبت کنم.
۴ – گاهی به دنبال too , enough که بر سر صفت یا قید آمده باشد، حرف اضافه for و یک مفعول اسمی یا ضمیری می آید و سپس فعل مصدری با to نوشته می شود. مانند 
It is too hard for me to lave my family. 
برای من خیلی سخت است که خانواده ام راترک کنم.
۵ – کاربرد that بعد از enough و too همراه یک جمله (مانند کاربرد that clause در توضیحات so, such) اشتباه است.

نقش جمله

۱ – یکی از نقش های جمله «نام گذاری کردن » یا Naming است.گاهی اوقات نویسنده با یک توصیف کوتاه یا بلند به یک شخص یا یک شیء نام یا لقب می دهد. اغلب در این گونه جملات کلماتی مانند be called – named – known استفاده می شود. مانند :
The scientific study of the earth is called geology. 
2 – از دیگر نقش های جمله «فرضیه ساختن» یا «Hypothesizing» است. هنگام فرضیه ساختن نویسنده سعی دارد برای توضیح بیشتر چیزی که نمی شناسیم یا نمی دانیم راهی را پیشنهاد دهد. اغلب در این موارد از کلماتی مانند be thought- believed- estimated استفاده می شود. مانند :
It is thought that about too shocks eacks each year have this power they accure in a populated area.

تمرین: 
گزینه صحیح را انتخاب کنید.
۱- peter is not ………to get this job. 
1) experienced enough
2) such experienced
3) too experienced
4) so experienced

2 – The weather was …. That we desided to stay at home. 
1) such, cold
2) so cold
3) cold enough
4) too cold

3 – It was …. Test that half of the students couldnt pass it. 
1) so hard
2) such a hard
3) hard enough
4) too hard

4 – Sorry , I couldn’t call you, I was ….. busy yesterday. 
1) so
2) such
3) enough
4) too

5 – Do you have …. Money to buy this car ? 
1) too
2) so 
3) such
4) enough

6 – Emergency numbers are easy enough …. Them. 
1) remember
2) to remember
3) remembered
4) remembering

7 – The instruction was ….. that even children could learn it easily. 
1) so simple
2) every simple
3) too simple
4) simple enough

8 – This suitcase is too heavy for me …….. 
۱) lift
2) to lift
3) for lifting
4) to lifting

9 – Most of the earthquakes are too light to be …. 
۱) floated
2) rattled
3) located
4) occurred

10 – scientists can not still……..the exact area and time of an earthquake. 
1) exist
2) destruct
3) predict
4) provide

پاسخ:

 

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۱

۶

۲

۲

۲

۷

۱

۳

۲

۸

۲

۴

۴

۹

۳

۵

۴

۱۰

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس پنجم
مهارت های خواندن
(تضاد-تقابل)

یکی از مهارت های خواندن ، درک موضوع اصلی پاراگراف ها است. این مسئله به درک ساختار متن کمک زیادی می کند. از این درس به بعد با توجه به مهارت های خواندن که معرفی شد، شما می توانید معنی کلمه های ناآشنا در متن را حدس بزنید.
دستور زبان 
مبحث گرامری این درس درباره بیان تقابل یا تضاد با استفاده از حروف ربط در عبارت های قیدی است که در زیر به توضیح آن می پردازیم.
۱ – تقابل چیست؟ مقایسه ی بین دو نفر یا دو چیز که فرق بین آن ها را بیان می کند یا اختلاف بین آن دو را بیان می کند.
۲ – کلمه while به معنای (در حالی که – اگر چه) یک حرف ربط است که برای بیان تقابل مستقیم به کار می رود.
۳ – به جز کلمه while کلمه دیگری که برای بیان تقابل به کار می رود کلمه whereas به معنای (از آنجا که – اگر چه) می باشد. کلمه whereas بیشتر در نوشته های رسمی انگلیسی به کار می رود.
حال به چند مثال توجه کنید:
While factory owners are usually rich, the workers are poor. 
در حالی که صاحبان کارخانه ها معمولاً ثروتمند هستند، کارگران فقیر هستند. 
Whereas Mary is a very talkative gril, her sister is very quiet. 
در حالی که مری دختر خیلی پرحرفی است خواهرش خیلی ساکت است. 
Peter likes hard work, while jack is a bit lazy. 
پیتر کار سخت (زیاد) را دوست دارد، در حالی که جک کمی تنبل است. 
نقش جمله 
۱ – بعضی از جمله ها نقش (exemplifying = مثال زدن) دارند. نویسنده با آوردن مثال مفاهیم را واضح تر بیان می کند. کلمات کلیدی که در این نقش زبانی به کار می روند عبارتند از : (for example = به عنوان مثال)، (for instance = برای نمونه )، ( like= مانند – مثل) ، (such as = مثل) و ….
۲ – بعضی از جمله ها نقش (classifying = دسته بندی کردن) دارند. دسته بندی کردن یعنی مرتب کردن چیزی به شکل گروهی بر طبق وجوه اشتراکی که دارند. کلمات کلیدی که جهت این نقش به کار می روند، عبارتند از :( kinds of = انواع از ) ، (types of = انواع از )، (categories of = مقوله هایی از – بخش هایی از ) ، (classes of = ردیف هایی از- طبقه هایی از) و … 
تمرین 
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید. 
۱٫ He has a very strong body,………her wife has a weak body. 
1) whether
2) while
3) until
4) or

2. some people send their children to work ,……..others send their children to school. 
1) so
2) after
3) whereas
4) when

3. Marys mother works hard, …. Her father doesnt work at all. 
1) too
2) so
3) such
4) while

4. My brother likes chocolate a lot , ……I don’t. 
1) while 
2) because
3) unless
4) when

5. …… he has not enough money to buy a car, he walkes to work every day. 
1) whereas
2) so
3) unless
4) whether

6. Many families live below the …. Line. 
1) contrast
2) rich
3) direct
4) poverty

7. some employers …. Children sice they can pay them less. 
1) poverty
2) rattle
3) hire
4) trap

8. All children have the ……to go to school 
1) rural
2) rule
3) right
4) power

9. An organization for people who do a special job is called… 
۱) government
2) union
3) construction
4) apprentice

10 . some children work under dangerous conditions ….. factories whit harmful smokes in the air and handle dangerous materials. 
1) while
2) whereas
3) types of
4) such as

پاسخ:

 

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۲

۶

۴

۲

۳

۷

۳

۳

۴

۸

۳

۴

۱

۹

۲

۵

۱

۱۰

۴

 

درس ششم
مهارت های خواندن
(حروف ربطی)

۱ – یکی از مهارت های خواندن استخراج نکات مهم متن و انتقال آن ها به یک جدول به منظور سازمان دهی اطلاعات می باشد.

دستور زبان 
مبحث گرامری این درس درباره کاربرد حروف ربطی است که برای «بیان منظور» به کار می روند. در زیر به توضیح آن می پردازیم.
۱٫ so that , in order to حروف ربطی هستند که برای بیان منظور استفاده می شوند و معنای آن (برای اینکه، به سبب اینکه) می باشد.
۲٫ بعد از so that فعل به شکل مصدری می آید.
۳٫ so that سازنده یک عبارت قیدی (adverbial clause) می باشد که می تواند توسط افعال کمکی مانند can/ could و will / would دنبال شود، کلمه that اغلب در حرف زدن حذف می شود.
۴٫ سایر کلماتی که برای بیان منظور استفاده می شوند عبارتند از in order that و so as to که هر دو معنای ( به سبب آنکه) می دهند.
۵٫ کلمات so as to , in order to , to , so that همه معانی تقریباً یکسان دارند و برای بیان منظور استفاده می شوند.
اکنون به چند مثال توجه کنید.
He went to USA to continue his studies. 
او به ایالات متحده رفت که مطالعاتش را ادامه دهد 
They launched a new space probe in order to learn more about Mars. 
آن ها یک کاوشگر جدید فضایی پرتاب کردند برای آنکه راجع به مریخ بیشتر بدانند. 
I wrote down her number so as no to forget it. 
من شماره او را یادداشت کردم که آن را فراموش نکنم. 
She is working hard so that she can earn money. 
او سخت کار می کند برای آنکه بتواند پول به دست آورد (ذخیره کند)

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید 
۱٫ A space probe is a robot vehicle used …. Explore deep space. 
1) so
2) for that
3) in order to 
4) so as

2. He desided to study hard …. Be accepted in the entrance exam. 
1) in order to
2) in order that
3) for that
4) so that

3. He was started exercising so as …. His weight. 
1) control
2) to control
3) controlling
4) controlled

4. We may recycle cans, bottle, plastic and paper …. We can save money and materials. 
1) to 
2) so as to 
3) in order to 
4) in order that

5. ….. decrease air pollution, factories must move out of the city. 
1) so that
2) in order to 
3) in order that
4) so as

6. A small amount of something to test is called…….. 
۱) base
2) sample
3) union
4) feature

7. scientists do research on the ….. of a new kind of spaceship which can be used again and again. 
1) advertisement
2) development
3) arroangement
4) excitement

8. Recently a probe discovered enough ice at the moon poles to … a moon base with water. 
1) provide
2) arrange
3) explore
4) invent

9.A traveler in a spacecraft is called………. 
۱) apprentice
2) server
3) inventor
4) astronaut

10. You should exercise regularly ……have a healthy body. 
1) if only
2) in order that
3) so as to 
4) so that

پاسخ:

 

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۳

۶

۲

۲

۱

۷

۲

۳

۲

۸

۱

۴

۴

۹

۴

۵

۲

۱۰

۳

 

درس هفتم
مهارت های خواندن
(حروف ربط – تقابل)

یکی از مهارت های خواندن ، استخراج نکات مهم متن و سازمان دهی مجدد آن نکات به صورت خلاصه است. 
دستور زبان 
دستور زبان یا گرامر این درس درباره دو حرف ربط دیگر است که برای بیان تقابل به کار می روند.
۱- کلمات though , although به معنای «اگرچه» (که بیشتر در صحبت کردن به کار می روند) و even though به معنای «حتی اگر چه » نشان دهنده قضیه های تقابل قیدی هستند. این کلمات جهت معرفی عبارتی که عبارت اصلی را تعجب آور می سازد، به کار می روند. بین دو عبارت کاما گذاشته می شود. اکنون به چند مثال توجه کنید:
Although the enternet provides many servies, it has its own problems , too. 
اگر چه اینترنت خدما ت بسیاری را فراهم می کند، آن مشکلات خودش را نیز دارد.
She doesn’t know to use the enternet, though she is educated. 
او نمی داند که چه طور می توان از اینترنت استفاده کرد، اگر چه او تحصیل کرده است.
Many people ore not able to use enternet, even though it is available for the public.
بسیاری از مردم قادر نیستند از اینترنت استفاده کنند، اگر چه آن را برای عموم در دسترس است.

تمرین 
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید. 
۱٫The terms Intrenet and web are aften used interchangeably,….. this is not really correct. 
1) as
2) so that
3) because
4) though

2. …. He has a pc, he often doesn’t use it. 
1) although
2) though
3) whether
4) in order to

3……. He was a computer engineer, he didn’t know how to fix the computer. 
1) since
2) though
3) too
4) whether

4. …… he enternet was first developed for the army, it is now used for many purposes. 
1) because
2) since
3) although
4) in order that

5. It is hard to attach a fax into another document. Attach means… 
۱) trap
2) connect
3) keep
4) join

6.when computer and communications technologies are …. The result is It. 
1) forwarded
2) trans fered
3) combined
4) joined

7. faxes of faxes of faxes become unreadable. E-mail stays readable no matter how many times it is …….. 
۱) liked 
2) stored
3) composed
4) forwarded

8. you can use the enternet by connecting to a …… 
۱) multimedia
2) server
3) person
4) link

9. The main computer in a network is called…….. 
۱) It
2) enternet 
3) web
4) server

10. This software makes it easy to …. Information in databases. 
1) access
2) connect
3) function
4) web

پاسخ:

 

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۴

۶

۳

۲

۱

۷

۴

۳

۲

۸

۲

۴

۳

۹

۴

۵

۴

۱۰

۱

 

درس هشتم
مهارت های خواندن
(افعال مدال)

یکی از مهارت های خواندن به خصوص در خواندن زندگینامه ها، استخراج اطلاعات و تنظیم آن ها به صورت جدول زمانی است.

دستور زبان 
گرامر این درس درباره کاربرد افعال مدال همراه have و قسمت سوم فعل است . به نکات زیر توجه کنید. 
۱- فعل مدال چیست؟ افعالی مانند :
May= ممکن بودن 
Can= توانستن 
Should = بایستن
که با فعل دیگری که مدال نباشد می آیند تا معنی امکان، اجازه، بایستن و … را بدهند.
۲ – ما از افعالی مانند may,might, should,could,must همراه have و قسمت سوم فعل استفاده می کنیم تا تفسیری از وقایع گذشته ارائه دهیم. به این مثال ها توجه کنید: 
She was not at the party. She may have been sick. 
او در مهمانی نبود. ممکن است مریض

پاسخ دهید

2 نظر

مژده اداوی  ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ - ۰۲:۰۰:۳۳

تشکر. واقعا دستتون درد نکنه

سید احسان خسروی(smartenglish)  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۶:۳۹:۱۸

خواهش می کنم

احمد حسنلی  ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ - ۲۱:۱۲:۲۱

سلام خسته نباشید دست عزیز اقا راستش من فردا امتحان زبان خرداد ماه دارم گرامر را دیدم تقریبا بد نبد اما کافی هم نبد لی درکل تشکر شرمنده یه حرف نمینیسه نمیدنم چرا تشکر

سید احسان خسروی(smartenglish)  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۶:۳۹:۱۸

ممنون از نظر شما