اصطلاح آمریکایی Hear A Pin Drop

اصطلاح آمریکایی Hear A Pin Drop

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Hear A Pin Drop] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Hear A Pin Drop ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

اصطلاح آمریکایی Heart of Gold

اصطلاح آمریکایی Heart of Gold

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Heart of Gold] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است. در این پست با اصطلاح آمریکایی Heart of Gold ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.